قاسم سلیمانی

شرار افگن در شرار بسوخت
 بر سرآ تش قـمــا ر بسوخت
تو سردار جنایت مرد بی عار
شدی کشته بد ست جنایتکا ر

حکومت جها نی اما م زما ن
برا ی فتــح وتسخیـر جها ن
خـیـا لا ت تـوهمــی ا نسـا ن
جهالت پیشگی عصرودوران
مگر دا رد قبـول اما م زما ن
پلشتــی ولا یت د ر جـهــا ن
کدام امام شمارارهنمون است
کـرا قبـول ولا یت جنون است
بـرای امـپـراطــوری ولایت
نمودی خیلها جرم وقباحت
خیـا نتهــای ولایت فـقیهــی
جنا یت پیشگی فکرسفیهی
بعا لم جز شیعه کسی نبا شد
بجـز امـا م داد رسـی نبا شد
تو ای آشغا ل مالیخولیا ئی
شــه د ر با ر ولایت پناهـی
تراچه غم که کاگرعــورباشد
بخواری زند گی مجبورباشد
"تراچه غم که رنجبر نان ندارد
زن وطفلش زاند وه جان ندارد"
ترا چه غم که زیر خط فقر اند
چهل ملیون ایرا نی د ر بند
ولایت فقیــه مسرور با شد
چه غم مردم زغم محجور باشد
مهاجر میشود جوان بتو چی
زتو باشد آقا خوش وراضی
ت. قاچا ق جها نی را رهبر
زایران تا به مکسیکو یکسر
ولایت فقیه سلطا ن قاچا ق
شیعه گری بشد ایمان قاچاق
بجرمستان ایران شاه بودی
تو بنیا ن سا ز سپـاه بودی
سپاه قد س خصم خلق ایران
بود د شمن بمردم هم به یزدان
سپاه پاســداران جملـه جا نی
بــود د شمـن خلــق ایــرا نی
بتو چی ایرانی برهنه با شد
بتو چی مرد مت گرسنه باشد
بپا خیزد زفقر مرد م ایران
کّشی مردم بری خصم ایران
کنی سرکوب مردم را بغایت
برا ی پا ید ا ری ئی ولا یت
" زبهر فقیها ن یکد نده نوکر
حقیر ونوکر ویکد نده چا کر "
تو صفر د رجه چا کر ولایت
تو خد متگا ر احقــر ولا یت
تود رعراق خدائی می نمودی
بروی خلق جهنم می کشودی
فرستادی به سوریه فاطمیون
خلاف شرع وعرف اصل قانون
تو بر مجبور افغان جفا نمودی
به نامردی زسر خود وانمودی
تو نامرد – شیعۀ مظلوم افغان
فـرستا دی بجنگ داعشیا ن
جهنم جا ت مرد مت فقیر اند
بدام ذ لت وعسرت اسیر ا ند
کنی توخرچ پول خلق به بغداد
مگر نشنیدی ایرانی فـریا د
تو دولتی کدی قاچا ق تریاک
جنا یت پیشۀ نا مرد سفا ک
بود موتور سپاه پول قاچاق
ازان روشن بود سپاه – اجاق
زطالب میخری تریاک امروز
فروشی اسلحه سفاک امروز
نه همکیشی به طالب نی برادر
بری تریاک طالب سوی خاور
چه چیز مشترک داری بطالب
که میداری غمخواری طالب
توجنگیدی به مزار چندین سال
بضد طا لبان با سروبا ما ل
ولی امروز برادر گشتی با او
چه پیوندی بجز تریاک –پررو
توقاچا ق میکنی رخا م طا لب
به اروپا بری اصنا م طا لب
تو در پنجشیر بدی برضد طالب
سپاه جنگید بسی بر ضد طالب
ترا تریا ک طا لب ساخت برادر
بطالب میدهی خواهر ومادر
پدراند رپد رهستی سردار
جنایت پیشۀ خونخوار غدار
برای امپراطوری ولایت
بگوربردی امید این سعادت
زکارتو چنین جنگی برپا ست
جهان ا ز کار تو اند رغوغاست
" فتاد اند ر تله د مب تو آخر
به آتش سوختی خودخواه جابر
" تود ر کارت بدی مانند یزید
بدی در کار زشتت ما یرید "
بود دشمن مردم ایئ ولایت
چسان امام نبیند این جنایت
ولایت فـقیه ود ولت آن
بود کامل بضد خلق ایران
خرافات وجها لت گسترانند
همه د شمن خلقهای جها نند
ستمکش ملت ایران اسیر است
سرافراز پولدار لیکن فقیر است
جسور ملت ایران د رد مند است
به موهوما ت کهنه د ر بند است
زچهل سا ل ملت آگاه ایران
اسیر د ین خویا ن بی دینا ن
زبان ودست وپایش را خرافات
ببسته د ر کمند موهوما ت
در پیشرفت را بستند بر ایران
سیه کیشان ، وبزرگا ن شیطان
بود ما تمسرا ا مروز ایران
بود مرد م غمین با چشم گریا ن
خوشی د رقلب ایرانی فسرده
خدای شادی د ر ایران مرده
بجز نوحه نوای خوش نبینی
مگر امام چنین خواهد چنینی
کجا عـد ل وکجا اما م زما ن
د رین دور پلشتی د ر ایران
خدا نا با وران ضد اسلا م
گرفته قـد رت بی حد ایا م
با این نفت و این پولهای سرشار
چرا ایرانی است فقیر وبیمار
چرا ملت با فرهنگ ایران
شده اسیر دجالان دوران
شعار امپراطوری شیعه گانی
بروی همه کشور های مسلمانی
صد ور انقلاب این چنا نی
بهمه کشور های مسلما نی
جنون هیتلری - خمینی باشد
جها لت گستری خمینی باشد
ز اسلام مرد م ایران به نفرت
بملک خود ا یران به غربت
ز اسلام در گریز ملت ایران
برای ملت است ایران زندان
جنا یتکا ر سرداران خود سر
همه آزاد بچور جمله کشور
بخون مرد م ایران بچهل سال
بگردد آسیا ب به امر دجا ل
به ارکا ن ولایت فقیها ن
ترک افتاد از مرگ سلیمان
شکست افتاد د ر بنیا ن آقا
بخون بنشست همه اعوان آقا
شکست افتا د د ر بنیا د محور
ترک برداشت دل بیداد محور
ستون قد رت آ قا نگـون شد
بنای قصروبارو واژگون شد
سلیمانی جهـنـم باد  جا یت
یزید وشمر یا ر با صفا یت
دعای کی بحقت مستجاب شد
کزان جسم وروح تو کباب شد
تو خاکستر شدی با گوی آهن
جهنم را بد یدی صاف وروشن
جنایتکار جنایتکار بکشتاند
به جهنم جنایتکاری رساند
زخود د یدی هرانچه را بد یدی
فروختند ت بد شمن با فریبی
             ****
              **
محور = ترور او هدف قراردادن محور مقاومت بود.
*نظر به اسناد سپاه پاسدارا در قاچاق کوکائین در مکُسیکود ست بالائی دارند .
*کشته شدن فی نفسهی سلیمانی عمل خلاف قانون ،عرف دیپلوماسی بین المللی وجنایتکارانه است .باید قاسم سلیمانی بیکی از محکم بین امللی سپرده می شدوبحیث جنایتکار جنگی مجکوم وقصاص می شد ورسم نیکو بنیان گذاشته می شدتا در آینده جنایتکارانی مثل بوش ، تونی بلیر وریگن ..... ودیگران مورد مواخذه قرار میگرفتند .کشته شدن اینسانی سلیمانی در داخل ایران احساسات نشنلیستی افراطی وکور توده های مردم را بر انگیخته ساخت وبا اینکه با افکار ولایت فقیه همسوئی نداشتند ، آنها را به جاده ها کشید .
* پول قاچاق در بودیجه دوات ایران شامل شده وتمام مصارف ومخارج سپاه پاسدارن در داخل وخارج ایران از ان تامین می شود .
* از آهن گو باقی میماند ،اصطلاح مروج دربین مردم است .
* شباهت عام وتام تسخیر عالم توسط هیتلر وصدور اتقلاب ولایت فقیه برای امپراطوری امام زمان با هم .
کابلی
سه شنبه 17 جدی 1398

 

 


اخبار روز

08 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان