افغانستان تجزیه نمی شود


   فتنـه ای چــرخ روزگا ربینم
غاصبا ن جمله د رفرار بینم
پشت این فتنه های قومی باز
آتش ا فــروزئی غـد ا ر بینم

طبل جنگهای قومی میکوبند
نقشه ای د ست کهنه کاربینم
ناکسان را چراغ سبز داد ند
بر شقا وت هـا اصرار بینـم
قصه ای دزد وما لک خا نه
روز روشن وآ شــکا ر بینم
بهرنجا ت غاصبان د زدان
روبرو جنگ وپیـکا ر بینم
در پس ساختگی جنجا ل ها
د ست د شمنی طـرار بینـم
نوکران همچوشاطرشیطان
د ر فغــا ن وبیقــرار بینــم
حفظ سرمایه های چوروچپاو
پشت مردمی ها شعار بینم
جنگ زرگری قیل وقال پوچ
بهرحفظ پول سرشا ر بینم
شرفه آمد ن کفتا رها ست
شیر هــا را بـه فــرار بینم
کاغذ ین مارشا ل وجنرالها
ملــوث گشتــه ایـزار بینـم
اوبا شان د ور چور وچپاو
روز شا نرا شا م تا ر بینم
هردوسوجیره خوارغیربود
د ور نوبت هــای کا ر بینم
فکر تجزیه ای وطن دارند
طرح شهکا ر وپندا ر بینم
نوکران با زجا یگاه گیرند
زیـر پـا بـا زاحــرا ر بینم
چال ونیرنگ دشمنان باشد
بازار تیزی های قمار بینم
نوکران ووطن فروشان را
کا مگا ر وکا مگا ر بینــم
جف زدن های توله سگان را
بـرسـر کــوی وبا زار بینم
تیکه داران قوم ومرد م را
بر سر موج آب سوار بینم
می فروشند قند قومی را
درپس حرف زهرداربینم
سگ وگرگ وشغال دریک صف
بهر پیکا ر به کفتا ر بینـم
بهرچوکی وحفظ قدرت خود
پوچ کردار پوچ گفتاربینم
این وطن تجزیه نمی گردد
پا یشش را ا ستوا ر بینـم
دل مام وطن زدست خسان
داغدار زخمی وفگار بینم
گم شوند این سیه کاران زود
جملــه سرهــا سر دا ر بینم
               ****
                 **
کابلی
شنبه 3 حوت 1389

 


اخبار روز

28 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان