غـنــی نـوکـــــــــر

غنی تو نوکر چهل ساله هستی
نمی زیبـــــد تـــرا چــوکـــی وهــــستــی
تــــرا لایــــق رســـن بـــاشــــد ســـر دار
که بینی لذت چوکی وهستی

پوهنوال داکتر اسدالله  حیدری
۱۸،۱۲،۲۰۱۹،سدنی
دزدان
 به ملکی ما شده ،دزدان فراوان
خـــدا یـــــا! مــلــت مــا را نـگـــهـــــــــــــــــدار
شــده مـیـــهــــن اســـــیـــرنـــوکــر غـــرب
الــــــهــــی شــــرّ ایـــن دزدان تــــوبــــردار
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۰،۱،۲۰۲۰،سدنی
تـخــم نــفــــــــاق
دروطن تخم نفاق کاشته اند بی دینــان
ازخدا خواهم آنروز،که نفاق دور شود
جانیــان وطــن،بــا جملـه زرانــدوزی شـــان
همچو قارون همه،درزیر زمین گورشود
پوهنوال داکتر اسدالله  حیدری
۲۱،۲،۲۰۲۰،سدنی

 


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان