راه نجات وطن

همه دروغ و همه خدعه و همه رنگ است
همه فساد و هـمه فـتـنـه و همه مـنگ است
کـسی بـه رأی مـن و تـو نمی دهـد ارزش
هـمـه ز پـیش معیّن شـده، هـم آهنگ است

تـفــــاوتـی نـکــنــد بـــر غــنـی و عـبـدالله
که جای نان به دامـان کودکان سنگ است
بـرای جـمـلـه ســران اجـیـــر و وابـســتـه
مهم حکایت چوکی و پول و اورنگ است
سـوال و گله ز خـود کامگان نــدارد سـود
جواب و منطق دیوانه سوطه و دنگ است
خــرِ فــرا شــده بـر بـام کی شــود پـایـیـن
وطـن بحیله بچنگال زشت خرچنگ است
زمـان بــه کام دل مافــیـــا و دزدان اسـت
زبس تجارت تریاک و شیشه و بنگ است
ز قـوم پـرستی و تبعیض جـان بـه لب آمد
ستمگری همه جا ضد علم وفرهنگ است
ترورووحشت وارعاب همچنان باقی است
محیط بر هـمه پاکان و نخبگان تنگ است
ز کین طالب وداعش جوی خون جاریست
گهی حکایتی ازصلح و گاه از جنگ است
دوبـاره آزمــوده را آزمــون خـطـا بـاشــد
حنای صلح به دستان خون بی رنگ است
تـفـــاوتـی نـکــنــد بـــر ســـران امــریـکا
که کام مـردم بیچـاره پـر ز شـرنگ است
اسـیر حـلـقـۀ چـرخــاب گـرد خـود گـردد
هـمـیـشـه سـوژۀ تکـرار نظم آهـنگ است
نشاطِ مـزرعـه و باغ و بـوستـان سـوزیـد
به جـای خـوشـه سر کشتگان آونگ است
به پشت خـر شـده زین و به دم خر افسار
ولی سـمـنـد سـزاوار زیـن زر لنگ است
بـه زیـر سـلـطۀ اشـغـالگـران اگـر مانـیـد
میان مـا و رهـایی هـزار فـرسـنگ است
یگانـه راه نـجــات وطــن مـبـارزه اسـت
امید مـا بــه جـوانـان راد و سـتنگ است

نوت:
ستنگ: زورمند، کاکه و عیار
راد: بخشنده، دلیر و جوانمرد
سوطه: چوب دستی و شلاق
دنگ: چوب دست، چوب چوپانان
شیشه: نوعی از مواد مخدر
منگ: لاف و گزاف، گیج و احمق