آقای جوبا ید ن

    به لاف مشوغـره سربعرش ما لید ن
بحکم قطع بیندیش ازورق کرد ید ن
جها ن سکون ندارد نگر بگرد ید ن
هزار پهلوی مشکل خطاست نادیدن

                                          مزن به تهمت طعنه بما جوبایدن
این خاک نشینـا ن چمــن کشته بیـداد
ما غــرقه بخونیم شنو نا له وفــریاد
عمریست اسیریم بسر پنچــۀ صیاد
ما بنـده شد یم از ستم حهــا ن آزا د
                                          نا سفته خطا است تکلم جوبایدن
تفــرقۀ ما حاصل کار د گران است
ازد ست ستمکاری نا مردمان است
این حالت ما شهرۀ خلق جهان است
ازچشم حقیقت نگرت ازچه نهان است
                                        د ندا ن طمع کور نمود ست جوبایدن
ملک توند ید ست جهانداری چنگیز
چون تیمورلنگ مردک ظالم خونریز
اسکند رمقدونی خونخـوار د ر ستیز
بیداد گر خا نه برانـداز چو ا نگریـز
                                       نا د یده همه فتنه د وران جوبایدن
با خلق زحیا د وراست پنهانی حقیقت
نامرد می است با یدن کتما نی حقیقت
حیف است بتو لید ر نا د ا نـی حقیقت
شرم است سنا تورکورخوانی حقیقت
                                        چون یاوه سرائی د دا ن جوبایدن
مـا را بما گــذا رید مــا ملتیــم آگاه
مارا بدست طالب کردید سخت تباه
بر جا یشا ن نشا نید ملیشیای سیاه
ما خویشتن بد ا نیم با نوکران سپاه
                                    بر ما منت گذارید غارتگران جوبایدن
آزاد چــوگشتیم جهــا ن را بنما ئیم
ماعا شق این مملکت وجان فدا ئیم
ماعاشق پیشرفت وترقی چوشمائیم
ما عــا شق همــد یگر وهمصدائیم
                                     بکوری چشمان سرکار جوبایدن 
آزاد چوگشتیم شویم هموطن خویش
ازیاد بریم یکسره ا ند وه وغم پیش
با مهــر زدا ئیم نفا قهــای دلریش
بنیاد گداریم وطنخواهــی همکیش
                                     بکوری چشمان حریفان جوبایدن
ما نرد با ن اوج عزت بریم بکا ر
شاهد پیروزی را گیریم د ر کنا ر
باجان ودل گزینیم پیشرفت استوار
چون خلقهای دیگر خلق پرافتخار
                                     بکوری چشمان حریصان جوبایدن
با همت مردا نه غـم ود رد زدائیم
برخلق جهان مردی خود بازنمائیم
ما عـا شق همد یگر وتکصدائیم
با با ر هــزار قا فـله امیـد ونوائیم
                                   ثابت کنیم بر خلق جهان جوبایدن
* همشهری بااوضاع ووضع تکاملی جامعۀ ما گنگ نامفهوم ونارساست در صورتیکه هموطن مفهوم وسیعتروبارارزشی بیشتر دارد .

کابلی
یکشنبه 13 دلو 1398

 


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان