صلح امریکا و پاکستان

جنگ وخون تاکی جهاد اکبر است
بـازی فـوتـبـال طالب بـا سر است
زیــر نـــام واژۀ و لـفــظ جــــهـاد
دست وپای طالبان ازخون تراست

زهــر طالـب تـا که آدم می کـشـد
خوی گژدم در نهاد و گوهر است
صلـح امـریکا و پـاکـسـتـان فـقـط
جنگ خونین دگـر را رهـبر است
قـول امریکا و پاکـسـتان خطاست
مُهرهـردو کاملاً بی جـوهر است
تا که پاکـسـتـان فــرمان می دهـد
درد مـردم از کـرونـا بد تر است
طالب ار تـسلـیم امـریکا شـدسـت
جنگ او با مردم و با افـسر است
زن شـود محروم از حق و حقوق
تجربـه چون مشعل روشنگراست
ارگ فاشیستی و طالب با هـم اند
گرچـه در ظاهر گپ دیگـر است
کـشــتـی بـشـکـســتـۀ بـی نـاخــدا
در دل امـواج خـون شـناور است
دور غار و وحشت جنگل گذشت
عقل وآزادی وفرهنگ زیوراست
خنجر و شـلاق طالب بعد از ایـن
پیش چـشـم خلـق ما بی اثـر است
ارچه میهن را در آتش سـوخـتـند
زیرخاکستر خروج و اخگر است
کـودک و پیر و جـوان ایـن وطن
مشت پولادین و واحد لشکراست
بهـر پاکـستان و طالـب خـاک مـا
آتـشین تـر از درون مجمـر اسـت
قـاتـل ار مقـتـول را بخـشش کـنـد
جای حق شیطان روی منبر است
آن که قتل و انتحاری کـرده است
حـق او زنـدان و حکم داور است
از بـرای حـفـــظ اسـتـقـلال خـود
مردوزن بهردفاع در سنگر است
4/3/2020


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان