ملتی که سر ندارد

ملتی که سر ندارد

ملتی که اختیا ری
بهمه کشور ندارد
مرد می که جزغم

وخونین جگرندارد
تودۀ د رد مند ی که
بقسمتش اثر ندارد
خلق ستمکشی که
ازخودش رهبرندارد
                       بکدام داغ بسوزد
                      ملتی که سر ندارد 
ملتی که مرده عمریست
شراروشرر ندارد
 چودرخت خشک بی بر
 ثمری دگر ندارد                   
  بجزازستمکشی ها                                                            
کهر وهنر ندارد 
                      بکدام درد بسوزد
                      ملتی که سرندارد
ملتی که قهرمانش
زجهان خبر ندارئ
مردمی که پیشوایش
غم د رد سر ندارد
توده که نفع خودش
بسرش گذر ندارد
                  بکدام کوره سوزد
                 ملتی که سر ندارد
چه غیورملتی که
کلهــی بسر ندارد
چه غیورمردمی که
که غم کشور ندارد
چه غیورتوده ایکه
زغیرت جوهرندارد
چه غیورخلقـی که
غم یارویاورندارد
                      بکدام غصه میرد
                      ملتی که سرندارد
مرد می که درپیکار
ازخود سنگر ندارد
خلقی که فکر جنبش
بجزگاه محشر ندارد
ملتی که در اسارت
شرمی ازهمدگرندارد
توده ایکه درحقارت
ترسی از ضرر ندارد
                    بکدام درد سوزد
                   ملتی که سر ندارد
کی سراغ دارد اینسان
ملتی که بر ندارد
کی سراغ داردمردمی
که بجزچشم ترندارد
کی سراغ داردخلقی
چوپتکی بال وپرندارد
کی سراغ دارد وطنی که
زهستی جلوه گر ندارد
                  بکدام داغ سوزد
                  ملتی که سرندارد
ملتی که شهامتی
بجز کسب زر ندارد
توده ای که قدامتی
بجزتل خاکسترندارد
خلقی که نوجوانش
بجز جهل گوهر ندارد
مردمی که درزندگانی
غم همد یگر ندارد
                 زکدام درد میرد
                 ملتی که سرندارد
توده ایکه نو جوانش
محبتی بکشور ندارد
مردمی که نوجوانش
تحمل خطر ندارد
خلقی که نوجوانش
ز تشکلی محور ندارد
وطنی که نوجوانش
پیشتازنامور ندارد
                بهزار غصه میرد
                ملتی که سر ندارد

مردمی که در اسارت
جنبش مستمر ندارد
توده ای که دراسارت
پیشوای دادگرندارد
خلقی که در اسارت
رستخیزی به سر ندارد
وطنی که در اسارت
تلاش پر ثمر ندارد
                   بهزار درد میرد
                   ملتی که سر ندارد
وطنی که مردمانش
بدردش نظر ندارد
مردمی که علاجش
بسرش گذر ندارد
توده ایکه احساسش
جز حال احقر ندارد
خلقی که مردانگی
در سرش گذر ندارد
                   زکدام غصه میرد
                   ملتی که سر ندارد
مردمی که فکر پیکار
در دلش بستر ندارد
توده ای که از ایثار
بجز نام بمحضر ندارد
خلقی که از فداکاری
آتشی بمجمر ندارد
وطنی که اعضا یش
فکر بارور ندارد               
                     بکدام کوره سوزد
                     ملتی که سر ندارد
مردمی کز آزادی
انجم وقمر ندارد
توده ای کزآزادی
بکفش ساغر ندارد
خلقی کز آزادی
غریو شیر نرندارد
وطنی کز آزادی
دل شاد ببر ندارد
                    زکدام شرم میرد
                    ملتی که سر ندارد
مردمی که از پیکار
برگ خون احمر ندارد
توده ای که از پیکار
بکف تیروخنجرندارد
خلقی که از پیکار
بدلش شرر ندارد
وطنی که از پیکار
پر وشهپر ندارد
                   بکدام ذلتی میرد
                   ملتی که سر ندارد
مردمی کز همگنانش
شرمی در نظر ندارد
توده ای کزهمگنانش
بجها ن سر ندارد
خلقی کز همگنانش
زخجلت رخ تر ندارد
ملتی کز همگنانش
بجز جهل زیور ندارد
                         بکدام بوته سوزد
                        ملتی که سر ندارد
مردمی که بهر پیکار
خط ومسطر ندارد
خلقی که بهر پیکار
سکاندار نامور ندارد
وطنی که بهر پیکار
مبارز کارگر ندارد
توده ای که بهر پیکار
رزمنده لشکر ندارد
                  به اسارتش بمیرد
                  ملتی که سر ندارد
مردم زندانی قرون
تفاوت زحجرندارد
توده ای زندانی قرون
زکهنه پرستی بیشتر ندارد
خلقی زندانی قرون
که جز جهل مغفر ندارد
وطن زندانی قرون
وطنداردیده ورندارد
                    بسیاه چال قرن سوزد
                    ملتی که سر ندارد
مردمی که صفوفش
پیکارجوی مدبر ندارد
خلقی در رزمگاه خود
که مهترو اکبر ندارد
وطنی که خلق مبارز
مبارز درمانگر ندارد
                   بکانون درد سوزد
                   ملتی که سرندارد
زمیدان برون پهلوان
نزد مردم قدر ندارد
زمیدلن خارج پهلوان
نزد توده سمر ندارد
زمیدان دور پهلوان
برخلق زیب وفرندارد
زمیدان خارج پهلوان
بوطن قدر وفر ندارد
                     بچشمان عقل بنگر                 
                     چرا ملتی سر ندارد
زرستخیز مردم سر
شود آشکار بخت ور
زرستخیز توده سر
شناخته شود مقدر
زرستخیز خلق سر
پد ید آید پر گهر
زرستخیز وطن سر
برون آیدهوالاکبر
                   به کوره پیکار شود
                   نجاتبخش رهبرمظفر
                      ****
                       **
کابلی
سه شنبه  29دلو1398

 

                    

 

 

 


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان