انتخابات

    

بنیاد عدالت بشکست و ریخت
خانه ای مافیا   آباد شد
قانون در دست غنی افلاس کرد
گرک و شغال درجنگل شاد شد

از اخلاق سیاسی مپرسید
دموکراس بند ماکیاول آزاد شد
انتخابات در دستبرد گشته موم
کمشنران مصوون چوفولاد شد

ظلم و دروغ وجعل گشته درجن
عدل فاشست فرارٍ بغداد شد
صعوه و سار را آشیانه بریخت
کی بینم، خراب خانهء صیاد شد

صداقت، شرم و حیا گشته گم
چشم خاین را سرمه فساد شد
بید ماغی دود از دماغم کشید
در کارفاشست بی شرمی بنیاد شد

ساقی کوثر اینجا نتوان دادکرد
میر محفل تابع شداد شد
آسمان تنگی آورد بر بندگان
در زمین بخت بخیل کشاد شد

مهره ها برراستی داشتند  عهد
بر تقلب از  بلندی  ارشاد شد
وطن را نام نیک در تقدیر نیست
گمره هان در لباس اوتاد شد

طریقت از شریعت گشته بیرون
صوفیان جمله نوکر شیاد  شد

مکر  و فریب گل سر سبد گشت
راستی ومسلمانی به شاخی باد شد
 
فروغ از چراغ ما گشته  گم
دفتر فاشیزم  شیطنت انشاد شد

کابل: م.ش.فروغ  ۳۱/۱/۲۰۱۹

 

 


اخبار روز

06 جوزا 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان