افغانستان خاک گهر بار

بخـا کــی ا لفـت بسیـا ر دا رم
زشادی سرخوشم که یا ردارم
براهش سربکف درجا نبا زی

نه با زم سرد گـرچه کاردارم
پــی کا رنجـا ت آ ن د رگــا ه
زجا ن بگـذ شته وپیکا ردارم
چوسایه سربپایش خاک گشتن
به اوج کهکشا ن قـرا ر دارم
" تنیده عشق اودرتا روپودم"
از آ نرو جلــوۀ گلــزار دارم
چوشمع استا ده درپیمان الفت
به د ل اخگر بسر شرار دارم
از آن رطل گـران اول عـشق
بد ل صد گوهـر شهوار دارم
نگا رستان د ل گلزارمهـرش
طـراوت مستــی بهــا ر دارم
بها رستا ن شادابیست عشقش
هــوای تـا زۀ کـوهسا ر دارم
جهان عشق گرفته جان ودل را
زعشقش یکجهان د یداردارم
زمهرورزی بآن بتخا نۀ عشق
سجود برخا ک گـوهربا ردارم
برویش با هـزارن چشم بیـدار
کشـوده د ل آ ئینـه وار دا رم
شکستم سربراهش ازسرشوق
از آ ن رند ا نه اعتبا ر دا رم
مرا د ر کا رزار خطرعشق
کشد هر سو کی اختیا ردارم
بنردعشق باختم جان ودل را
چو معتاد ا ن سر قما ردارم
بخون بنشست عمری مردم چشم
ازآن خاک چشمها تیمار دارم
شگفته صد چمن شورطراوت
به د ل زان مستی بها ر دارم
گرفته آ تش عشق مغز پنـدار
ازآن سرخ آ تشین کرداردارم
سرافرازم بعشقـش نزد خوبان
د رین ره حرمت بسیا ردارم
ازین آ شفتــه با زار کذ ا ئــی
د ل افگـا رد ل افگـا ر دارم
بآ ن گلچین غا رتگرسود جو
نهیب تنــد ر کهسـا ر دا رم
ازآن نامرد ما ن خصم جانش
زعمق د ل جها ن عا ردارم
نمی بخشم بآ ن نا مرد دشمن
زخشم تا پای جان پیکار دارم
              ****
                **
تنیده یا د تو د رتاروپود م میهن ای میهن
بود لبریزازعشقت وجودم میهن ای میهن
از شاعر انقلابی استاد لاهوتی
کابلی
جمعه 23 حوت 1398


 


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان