فاطمیون با کرونا آمد

فاطمیـون با کــرونا آمد

بهرتخریب ملک ما آمد

                          روزهفتا دهــزا رنوجوان

             

             داخل مرزشد دوان دوا ن

                   

بهرنجات زترس کرونا

بـی همـه چیز آمد ند تنها

 

                           تک وتنها بی زن واولاد

                          اینچنین وارخطا کسی مباد

برده از یاد خواهر ومادر

دست وچاچه بی سروافسر

                          چقدر ریل وگا ری طیاره

                            بیکی شب همه بیکباره

  این همه مردما ن آورده

  این همه نو جوان آورده

                         

پشت اینکا روسیع و بزرگ

دست سازمانی است بس سترگ

                          این پروژه کارسازمان است

                        تحت یک نقشه یک پلان است

کار تنظیم شدۀ دستگاه است

کا ر تنظیم شـدۀ سپـاه است

                          اینهمه نو جوان بزور سپاه

                          رد مـرز گشتـه ا ند بیکجا

پیش مرگان حزب اللهی

جمـع گشتند بهـر تباهــی

                           فا طمیون ملیشیای سپاه

                          جانیا نی همه غریق گناه

چقدر جا نی وجنا یتکا ر

جانفدا گشته جملگی تیار

                            این قوای منظـم آماده

                            بهر فرمان آقا استاده

خط ود ستور کارشان داده

نقشــه ای کا ر وجای آماده

                          باقی کارها به امرسفارت

                          شود اجـرا زود بامها رت

همـه تنظیـم وتسلیـح شـوند

همه آگاه بکاربه پیش روند

                          زانکه اینها بسوریه وعراق

                         کرده اند کاردرفضای خنا ق

همه آ گا ه ازرموز کا ر

دا یم آما ده زیر امر تیار

                           پول شان نزد کرزی آماده

                           بهـر عبالله هــم فــرستا ده

شفرداد طالبان برایران

از خروج آمریکا ئیا ن

                           طالبان گفت زصلح امریکا

                           ا ز خــروج فـــوری قـــوا

در درون شد به عبدالله خبـر

که نظام را زند زپشت خنجر

                             تا خـلائ قـوتی شود پیــد ا

                             نظم ونظام رود زبین یکجا

یکطرف امریکا زترس دوان

از د گر سوی نظام بــی توان

                               نان د شمن به روغن افتاده

                               همگــی بهــر حملــه آمـاده

عبـدالـله ومحقــق وا قــران

گوش به آوازجمله بفـرمان

                             همه نامردمان دریک صف

                              بهر پیکا ردها ن ها پرکف

شوالیه ها ی شبـه مجا هــد

فلاخن های داود د رساعـد

                              جمله نامرد مان عد وا نی

                              نا ن خوران خوان ایرانــی

با دل موش شیریها کردند

همه افسا روپچاری کندند

                             همه مرغهای زحمتکش غیر

                             جمع گشتند بچـور خانۀ د یر

کنچنی با ز نقل میدان بود

دورمیدان جمله اخوان بود

                                 کــرزی وا تمـر واسپنتا

                                 قا نونی احدی مهـدی ها

چون خلیلی- دوستم وپدرام

نفت ریختنــد بر آتش مـدام

                             ناجی ها مد برهاعبد رحمان

                             جمله رفتند بسفا رت ایران

کا ر تسلیح فاطمیون را

بنما ینــد زود تر اجــرا

                             لیک بی ریشه دولت پوده؟

                             شـد زتحلیف کمــی آسوده

امریکا پشتیبان او گــرد ید

ناتوهم کرد تا ئید بی تردید

                           پشت نظام خالی پرگردید

                           سا ز نظام او سر گرد ید

نامد از مملکت د یند ا نی

نما یندۀ ملاعمــر ایرا نی

                           عرف سیاسی نکردند بجا

                           دولت خصم ود شمنا ن ما

روس و ایران منزوی گردید

فا ش نقشۀ سقـوی گـرد ید

                             فاطمیون به داد عبدالله

                             آمد ند فتنه ها کنند برپا

کارآ زموده د سته های فساد

بـنـما یند غـلغــله ایجــا د

                             کار تخریبیی آغا ز کنند

                            بجنایت د ست دراز کنند

"جنی"و"گوش بریده" "دیوانه"

سر قوما ندان شوند رند ا نه

                              د شت آزاد گان شود سنگر

                              بهـر ایران وروسیه لنگــر

"ساس"و "واجا"همه فعال شده

جان گرفته به قیل وقا ل شده

                               تا مثلث چورودزدی یاز

                                بنما ینــد فتنه ئی آغا ز

همه دیوانه وار در تگ وپو

پاچه گیرند ومیکنند غو غو

                               فاطمیون با کرونا آمد

                              بهرجنگ با امریکا آمد

بهرخونخواهی سلیمانی

بهرخونخواهی آن جانی

                            بهر پا یگاهای امریکا

                           این تهاجم کرده اند برپا

تا بگیــرند ا نتقا م خون

حمله آورد خلافکارزبون

                          به تصورضعف امریکا

                          از خروج فــوری قــوا

فکرگریزوضعف امریکا

رهـــزن فکر شد بر آقا

                      زان سبب امر تهاجم داده

                      جنگ واعلان تخاصم داده

تکیه دارد به نوکران پار

ژاژخا چاکران بی مقدار

                         همه کارها د گر بکام باشد

                         کار ا ین مملکت تمام باشد

اصل بنیا د فکر آقا خا م

کورخواندست رهبربدنام

                         فاطمیون با کرونا آمد

                         بهر کمک عبدالله آمد

دانش نظامی ،خشونتبار

دین وایمان اینها در کار

                        صادرات خلافکاران است

                        کا ر سپاه پا سداران است

سربکف با تهاجم روشن

پیش ازاعلان جنگ باجوشن

                      این تهاجم  اعلان جنگ بود

                      کا رنا مرد م بی ننگ بود

عبدالله داشت سه رهکردجدا

بهر اجرای کا روبا ر تنها

                             ره تسلیمی طا لب نخست

                           منتفی شد خیلی زود گسست

راه د وم شرف و وجدان

بهرچوکی بنما ید قربا ن

                          عبــدالله ود وستــا ن همـه

                          همگنان تبع تا بعـا ن همه

بفروشند شرف به امریکا

بر د ر ا و نهنـد سرها را

                          سجـــده برخــا ک پای اودارند

                          ارکه چوکی وحفظ پول خواهند

راه سوم تجزیه ای وطن

بفروشند خاک بر دشمن

                           همچوکارمل بپای روس افتند

                           پیش د شمن بپا ی بوس افتـند

روس و ایران باین قمارراضی ؟

میکنند با زبه د م شیر با زی ؟

                           اعتما د برفــروختگا ن کنند ؟

                           جا نبا زی به د شمنا ن کنند

روس با نوکر سیا سا زد؟

بر کد ا م منفعت سربا زد

                      این خیا نت رهش تا ریک است

                      کا رنا زک وخیلی باریک است

                 روس زان کـا رهــا نیا ســوده

                روس مگرپشت گوش خود دیده

راه د وم تا بحا ل با ز است

شمشیردیمکلیوس فرازاست

                              لشکر فاطمیون در راه است

                             دشت آزاد گان چون چاه است

در سمنگا ن وبا میا ن ومزا ر

بهر شان هست قرا رگاه تیا ر

                            چــرخ د ولاب چه آورد بکا ر

                            چه گلــی آب دهــد روزگــا ر

                                ****

                                  **

*ساس = سازمان اطلاعات سپاه .

* واجا = وزارت اطلاعات حمهوری ایران .

 کابلی

سه شنبه پنج حمل 1399

 

 

 

 

                          

 

 

                         

 

 

                         

                       

 

 

 

 

 

 

 

                         

 


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان