طالب بچه وبنده خدا

درسرزمین سوخته جانان سراب صلح

د ست کی زد رقــم چنین انتخاب صلح

د رسایۀ سیاهــی جنگ عمـر خلق تباه

کرد ند زجهل دریغ زخلق آفتاب صلح

د رشام تا رظلمت وا ند وه خلــق اسیر

 د رپشت ا بر تیره نها ن مهتا ب صل

ما تشنـه وا سیـرکویـریـم بچهــل سا ل

بستنــد بـرروی مــا یـزیـدان آب صلح

باغ وطن زصلح تهی گشت چوسرزدی

کشتا رتا بچنــد بجنگ وعتــا ب صلح

د رتو نبود ریشه ای دلبستگی بخــا ک

بیگا نه  ئی ز د رد وطن آد ا ب صلح

عالمی راکشت طا لب خانۀ طا لب خرا

کس نمی خواهد زین جانی چرا شتاب صلح

ای جهنم خوی تا کی بسپری عمرت بجنگ

تازه کن فکر ودماغت را زمشکناب صلح

خون می ریزی برای فکر عقبی وبهشت

آسمان دوراست مراد ازخاک مستجاب صلح

" ازمکا فا ت عمل فا رغ مباش روز جزا" 

ای تو اهریمن پرست بترس ازحساب صلح

عا لمی از ضجه ود رد فغا ن خلق خبر

غرق درگرداب جهل سرتابی ازجواب صلح

سنگ سنگ کوچۀ ما هست علمدار د فاع

الحذ ر ای دشمنان از قهر اصحاب صلح

ازشبیخون وطنداران بترس نزدیک است

می کند بیخت آخر تند ر وسیلاب صلح

حق بود درخواست خلق وخلق درآن مصمم

غش بود درتار وپودت ای بی کتاب صلح

می فریبند ت به تصویر بهشت طالب بچه

حوروغلمان دروطن بهشت هم اعجاب صلح

سخت دشوار است بمنظور دشمن زیستن

برگرد ازکژراه ظلمت برره صواب صلح

بنــد گی د ر علم ودانش ووطنــداری بود

برگرد ازظمات جهل شودرپی رهیاب صلح

 

         *********

بنــدۀ الـلــه غــرورو کبــر مستهجــن چرا

می برند ت سوی کجراه درره غرقاب صلح

کُلُ مدّع است کذ ا ب وخطا کا ر فریب

بگذرازجهل وجهالت بازشوارباب صلح

تا فریب جلوۀ نیرنگ د شمن نخوری

زین مثلثات شما ل نیروی غرقاب صلح

ساده لوحی تو روسان فتنه انگیزی کنند

نه زند راهت سپاه ونه کنی خراب صلح

دوزخست ویا بهشت نیرنگ موازی چرا

این صلای جنگ وکشتاربستن ابواب صلح

غرق مشو اند ر لجنزار غرورآگاه باش

می نشوی حذف تو اندرفضای ناب صلح

دیگران از روسیاهــی هاو کا رزشت شان

درتلاش خوف رجا در ته تالاب صلح

ای مثلث بقا یا ی جهاد وجنگ وچور

عصرغنیمت گذ شته دورۀ سراب صلح

اندرین دوران امید وپاس صلح دارد نشه

غرۀ چوکی نگردی از تب بنگاب صلح

چون گریبا نگیرشد یارموافق د شمن است

دشمنی با خلق مکن برهم نزن ابواب صلح

                     ***

                      **

کابلی

29 حوت 1398