کرونا و «علم باوری» !

کرونا!بگذرازجان غـریبـان
بگیرحلقـوم فرعونان دوران
روانه شـوبسوی کاخ ظـالـم
رهابنما توملک،ازشرّدزدان

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۷،۴،۲۰۲۰،سدنی
ای کرونا
کرونا!ای کـرونــا ای کرونـا
زدستت گشته دنیـا همچوعقبا
همه درفکرجان خویش باشند
زشـاه وهم گـدا وپــارســاهـا
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۲،۴،۲۰۲۰،سدنی
ذره ی نادیده 
کـرونـــا!ذره ی نــادیـــده هستی
به قـتــل بی کسـان آمــاده هستی
نمیــری خـانــهءظـالــم،کــرونــا
چرادرقصربیضاء،نارفته هستی
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۴،۴،۲۰۲۰،سدنی


اخبار روز

28 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان