بینی خمیری

            بریده بینی ام بر رب چوکی
زخاکش بینی خمیری سازید
به تا کستان ورع بردآبرویم
زتاکش بینی خمیری سازید

چه بیباک درخرابات پانهادم
زباکش بینی خمیری سازید
دلم شد شرحه شرحه بهرچوکی
زچاکش بینی خمیری سازید
مرس گم کردۀ جاه ومقامم
زفتراکش بینی خمیری سازید
مرا تابوت زچوب چوکی سازید
زچوکاتش بینی خمیری سازید
دلم دونیم چو گندم بهرچوکی
زهولناکش بینی خمیری سازید
نواسازاست چوکی خاطرم را
زشیشاکش بینی خمیری سازید
درخت زهد وتقوی –عشق چوکی
زمسواکش بینی خمیری سازید
کثیف چوکی رۀ ایمان من زد
زپاکش بینی خمیری سازید
چو خاکستر بشد چوب سپیدار
زخاکش بینی خمیری سازید
چه گمراه کن بودچوکی هوسناک
زادراکش بینی خمیری سازید
چوبرباد رفت وجود چوکی ارگ
زشرمناکش بینی خمیری سازید
زد نبا لۀ توت سازید عصا یم
زگراکش بینی خمیری سازید
چوبکشود ید یاران بوتل می
زکارکش بینی خمیری سازید
لباس زربف ورنگ رنگ عشقم
زفراکش بینی خمیری سازید
بود ارگ باغ وراغ وگلستانم
زپارکش بینی خمیری سازید
خراب آباد ارگ باشد بهشتم
زمغاکش بینی خمیری سازید
دلم تیر آوران و طعنه خسته
زپراکش بینی خمیری سازید
می آغشته با افیون چوکیست
زتریاکش بینی خمیری سازید
مرا دل کندن ازچوکی محال است
زاملاکش بینی خمیری سارید
بقلب سنگ ارگ راهی کشائید
زاشتراکش بینی خمیری سازید
برای زنده یاد عشق چوکی
    زغمنا کش بینی خمیری سازید
    به کرزی عطرسارا جنگ انداز
    زلولاکش بینی خمیری سازید
                      ****
                   **
    * شیشاک = تاررباب که از روده ساخته میشود .
    * عطر سار یا عطر سارا = عطریست که از فضله خرماچه ساخته میشود.
    لولاک = ا گرتو نبودی .
کابلی
    دوشنبه 18 حمل 1399
    .


 


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان