عین احسان

بسمه تعال
دوخبربسیارمسرت آوررا از راه تلویزیون ها وانترنت شنیدم که اولی عبارت بوداز بذل پول مصارف عروسی دوجوان برای فقراء ومستمندان کشورعزیزما دراین شرایط ناگوار وطن وشروع ماه مبارک رمضان.
دومی

که یک خواهرعزیزوخیّرما ازسدنی آسترالیا،پولیرا که برای زیارت حج ذخیره نموده بودند،به افغانستان ارسال کردند که ازآن برای یکصدوسی فامیل  
 مستضعف مواد اولیهء خوراکی ماه مبارک رمضان تهیه گردیده است.خداوند برای این خواهرعزیزپاداش حج اکبروبرای آن دوجوان اجر دنیا وآخرت عنایت فرماید.
عین احسان
مرحبا آن دوکه پول ازدواج خویش
نمودند بذل برجمعـی، مسـتـمـنــدان
کمک کردند دوصدفامیـل ازآن پول
که باشد این سخاوت،عـیـن احسـان
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۶،۴،۲۰۲۰،سدنی

حج اکـبـــر
سعادت خواهری را،که مصرف حج
بـکــرد اهـداء بـرجمعـی،بیـنــوایــان
رســانـده پـول را بـریک صـدو سـی
غـــریب ونـاتــوان مـلــک افـغـــــان
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۶،۴،۲۰۲۰،سدنی
 


اخبار روز

08 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان