عشق فرنگ

          برسرم تیر وخد نگ می زیزد
ز آ سما ن تیر تفنگ می ریزد
تــا نـنــوشــم مــی آزاد ی را
بهر من هـوم وبنگ می ریزد

بهـر خـوبا ن سیه چشم سراب
خـون خوبا ن شنگ می ریزد
ضد پیشرفـت وتکا مل و خرد
شهوت جهل د رنگ می ریزد
زانهـمـه کشتن چهـل سا له تـو
زهــرۀ شیر وپلنگ مــی ریزد
د ر کمینگاه قـلـه هــای وطـن
زهره از ترس پلنگ می ریزد
ظلم بیگا نه ، جنا یا ت خود ی
با قیـا م تـو قشنک مـــی ریزد
بهر شا دی چهــل د زد خبیث
هستی درکام نهنک می ریزد
دشمنا ن شیشۀ ناموس شکست
خـون بودا آذ رنک می ریزد
زیـر پشتــا رۀ بیــداد وستــم
از چه طاقت ستنگ می ریزد
ز ا بر خونبــا ر فلکتا زغریو
جای با ران شرنگ می ریزد
دانش د ون صفتا ن گنج طمع
از فضولیش جفنگ می ریزد
تا که آ تش به پیشرفت زننــد
حیله عشق فرنگ مــی ریزد
تا بد یوان عدالت نشسته شمشیر
اولین خون زفرهنگ می ریزد
چون بدیوان قضاوت نشیند خرد
خون اخوان د بنک می ریزد
بهر سیرابی چهل دزد خبیث
هستی در کام نهنگ می ریزد
بهــر غــا رت دارائــی فقـیـر
دزد وکشکول وملنگ می ریزد
از صف خود بزرگا ن ، شرف
سیل گونه به گنگ می ریزد
از شقا وت سیــه کیش بورا
خون بسمل پتنگ می ریزد
دین د یو بندی به بی ننکی پذیر
یا که دشمن سر جنگ می ریزد
با همه د رد وشکستها بر خیز
ارنه خونت به رنگ می ریزد
با همه افت شکست باید خاست
ورنه پوچی عذ ر لنگ می ریزد
کــوه تمکیــن بــوده ئی حــالا
د ست شل پا ی لنگ می ریزد
 درس هفت ماهه وشیر فهمی شدن
شیخ  با شورشرنگ می ریزئ
نوکر سر سپر ده چون قمبر 
بهر با د ا ر قلنگ می ریزد
بهر نجا ت قیا م می با ید
ورنه صد فتنه دورنگ می ریزد
             ****
              **
کابلی
پنجشنبه 14قوس 1398