اندیشه


            ادمی  را اسباب  تکامل     است  اندیشه
درکیمیای هستی ولانس تعامل است اندیشه
بی اندیشه  سرنوشتت نگیرد رنگ  اثر
جدا از منفی گری و تغافل است اندیشه

افراط وتفریط در اندیشیدن مطلوب نیست
در اصول همرکاب تعادل است اندیشه
ذهن اندیشمند در مثلث عقل وعلم ونقل
ضلع مخالف را درتقابل است اندیشه
درطلسم کشف ودریافت اسرارکاینات
تابع تفکر، ضد تفاول است  اندیشه
تفکر مثبت ره روان را به منزل برد
درمعبر حق وباطل محکم پل است اندیشه
عقل بشرکوتاه و لیک کاشف رازورموز
گهی هم در ظلمات تجاهل است اندیشه
باقبول گرداب ها برمحور پندار ها
درمحیط سعی ما سلطان کل است اندیشه
ظرفیت بامظروف برسالک آمد نقشه ی راه
زینجا با قال و حال در تنازل  است اندیشه
فروغ تنزیل عزیز هم تفکر را تاکید خواند
شیخ  پذیرد یانه ، راه  تکامل است اندیشه
     
   م . ش . فروغ
 لندن : ماه دسمبر ۲۰۱۰   م


اخبار روز

08 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان