شهیدان ظلمِ مسلمان نما  

به اطـراف کشـور،هرجابنگرم
ببیـنم مـزارشهیـدانِ گل پیکـرم
شـهیـدانِ ظلـمِ خبیـث، جانیــان
زخلـقی وپـرچـم،هـم ازطالبـان

مسـلـمـان نمـاهـا به نـام جهــاد
بـدادنـد هـزاران،ســررابـه بـاد
نکـردنـد رحمی به پیـروجـوان
نه برریش سفیدان،نه برمادران
شــهـیـدان ظـلـم مسـلمـان نـمـا
کـه افـتـاده اندهـرطـرف ازجفــا
بـشــد،روزگــارمجـــاهـــد نـمــا
به قدرت رسید طالبـان، بی خـدا
مکاتب بسـوزاندنـد،آن جـاهـلان
گرفتنـد حق تحصیل،ازخواهران
نـمــودنــد خــراب،آبــدات وطــن
یکی زآنجملـه بودش،شاه کارکهن
بکــردنـد تنـدیـس بامـیــان،خـراب
نـمـودنـد به کـشـتــارمـلـت شـتـاب
به ورزشـگـاه کابـل،بـه روزِ بهـار
ببستـنـد زنی بـیـچارهءرا،بـه رگبار
بکــردنـد سـنگـســار،هـــزارِدگـــر
جـدا کـرده صـدهــا بــدن را زســر
نکــردنـد رحـمِ انـدک آن جـانـیــان
نـه برمسجـد و نی بـه بیـمـارسـتـان
شـهـیــدان ظــلــم مســلـمــان نـمــا
به هـرسـو فـتـاده، بـی دســت و پـا
بـرفـت ازصحنـه هم طـالـبـان پلـیـد
رســیـد وقـت کــرزی،اولاد یــزیــد
بگـفـت طـالـبـان را بــرادرهـمـیــش
زقـوم وقـبــیــلـه واعـــوان خـویــش
بـداد طـالـبــان،انـتـقـــال برشــمـــال
کـه کـردنـد درآنجــا هـزاران قـتــال
حکــومـت نـبـشـنـیــد زبیـچـارگــان
شـکـایـت زظـلـم هـای آن طـالـبــان
بـوقت کـرزی،رشـوه خواری عیـان
زمـفـتـی وقـــاضـی وهــم افـســـران
بشـد غـضب مُلک هـزاران ضعیـف
بـه حکـم هـمـیـن خـائـنــان کـثـیــف
زقــاچـاق تــریــاک درمُـلــک مــان
شـــده بس خــائــنــان،مـلـیـــاردران
شــهــیـــدان ظــلـمِ مسـلـمــان نـمــا
فـتــاده بـه هـرسـو،ســرازتـن جــدا
پـس ازکرزی آمـد،بـه صحـنـه غنی
کـه بـودش زجــوهــر،اهــریـمـنــی
بشـد حـال وروزوطـن بـس خـراب
زدســـت پــلــیـــدان نـــوکـــرمــآب
 بـه صـدها هـزارعـسـکـرنـوجــوان 
بگـشـتـنــد شـهـیــد خـطـا پـیشَگــان
جـــوانـــان تــــازه دامــــاد وطــــن
زخـون های پاک،گشته رنگین کفـن
زدســــت غـــنــــی وزیـــــــاران او
بــشـــد مـیــهـنــم، پــایــمــال عـــدو
نـبــاشــد بــه کـشـــورهـیــچ امنیـت
زدســـت رذیــــلان بــی تــربـیــــت
الـهــی بــداری، دعــــا هــا قــبـــول
بـده کـشــورمـان،نـجــات ازجـهــول
زشـرق وزغــرب وجنـوب وشـمـال
بکــردنـد به کـشـور،بی حــد قـتــال
به مـلک بی سر،ازهرطرف جانیان
نـمــودنـد ظـلـمی،نـدیـدسـت جهــان
بـیــامـرزشـهـیــدان ظــلـم وســـتــم
بـه بـازمانـدگـان صبرعطـا،ازکـرم
شــهـیــدان ظـلــمِ مـسـلـمــان نـمــا
شـکـایــت بـدارنــد، بـه روز جـــزا
خــدایـا! مـرا ده،تـوان هرچه بـیـش
که خدمت نمایـم،به همنـوع خویـش
 
 پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۹،۵،۲۰۲۰،سدنی

تذکر:با خواندن شعری ازمرحوم محمود طرزی تحت عنوان"شهیدان ظلم استعمار"،سرودهء فوق الهام شد. 


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان