عسکر اجیر  

طا لبا ن عسکر اجیر امریکا
جا نیا ن عسکر اجیر امریکا
خـون مـرد م بــی گناه ریزند
خـا ئنـا ن عسکـراجیرامریکا
باهزارصلح صلح کس نشوند

نا کسان عسکر اجیر امریکا
کا فـرند ، جامۀ قــران پوشند
ملحــدان عسکراجیر امریکا
نشوند دوست خلق ما بعــذ ر
دشمنان عسکر اجیر امریکا
می کنند تربیـه تسلیح تجهیـز
پاکستان عسکر اجیر امریکا
آب حیا ت بجا م شا ن ریزند
عربا ن ، عسکراجیر امریکا
انگل ستا ن فـتـنـه زا د ستــم
صا حبان ،عسکراجیرامریکا
ریگـن وبــوش وتـرمـپ بـود
خد اوندان عسکر اجیرامریکا
د شمن خلق های ا فغا ن است
نوکــران عسکر اجیر امریکا
دا یمــا مـی پرنــد بمیـخ غیــر
چا کران عسکر اجیر امریکا
می فروشند به غیر طفل خود
احمقا ن ، عسکراجیرامریکا
کد خد ا ئی ملک ما خواهنــد
بید ینا ن عسکر اجیر امریکا
دشمنا ن تسلیح وتجهیز کننـد
محبا ن عسکر اجیر ا مریکا
روشنست بهرخلقهای جها ن
طا لبا ن عسکر اجیر امریکا
مــرده وزنــده ا ش پناه دهـد
چتل ستان عسکراجیرامریکا
د ر لجنزا ر گـنـد غیر رویند
گو زبان عسکر اجیر امریکا
ساخته ازجمع جا نیان جها ن
لشکران عسکر اجیر امریکا
ظلم وبیدادشان فزون از حـد
بیکران عسکر اجیر امریکا
با همه خلق جهان نص قران
سرگران عسکر اجیرامریکا
رشک فـرد وس سا لها گشته
خونچکان عسکراجیرامریکا
لاله زارسوخته ، خرا ب شده
گلستا ن عسکر اجیر امریکا
روزتا ن تیره چوظلمات شود
طا لبا ن عسکر اجیر امریکا
خلــق خـفــتــه می شود آخــر
پا سبا ن ، عسکراجیرامریکا
خلــق آخـر برای خـود خیـزد
درمیدان ، عسکراجیرامریکا
را یت رزم کا ویا ن گیــرنـد
پرتوان ، عسکراجیر امریکا
سرد شمن جها ن خراب سازند
پیشتازان ، عسکراجیرامریکا
نما ند زنـده جزبرا ید ن با ز
گاه پرسان ,عسکراجیرامریکا
شیر خـفـتــه وا ژدهــا خیــزد
سر فشان عسکراجیر امریکا
روز آ زادی رستخیـز خلــق
روزپرسان عسکراجیرامریکا
رزم آزادی یا د گـا ر ما نــد
درجهان عسکر اجیرامریکا
پوز د شمن بخا ک مـی ما لـد
خلق افغان عسکراجیرامریکا
کابلی
سه شنبه 6 جوزا1399 


اخبار روز

06 جوزا 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان