عـیــد آمــد

عـیــد آمـد ودورازوطن خـویـشـم
ازغربت دوری،بخـود می اندیشم
تا کی؟بود قسمـت مـا درهـجـران

با دست دعـا بسوی،خدای خویشم
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۵،۵،۲۰۲۰،سدنی


مــادرجـانــم

عـیــد آمــد ازدیـــارخـــود دورم
ازکـشــورلالــه زارخـــود دورم
یک قرن صغیرشد،که مادرجانم
دائـم به دلـم،ولی زدامنـش دورم
پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۲۵،۵،۲۰۲۰،سدنی
 


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان