کوته قلفی یا  قرنطین

     پنداشتم قربانی ای سعود سلفی شدم
یا به دست طالب از آدمیت منفی شدم
نقشهءراه چندین، لیک مبداء ومرکزواحداست
شورازچه برخواست؟ تودیگرو من حنفی شدم

بهانه جویی کردیم وگنه ، ناسپاسی
بلای کرونا آمد  و کوته قلفی شدم 
به هرچه گر دست زنم بیم وایروس درکمین
از اخطاروهوشدار ها ترسی و خوفی شدم

یاجهان و ماحول گشته است مجموعآ کثیف
یا من نازک دل و گرفتار پرحرفی شدم
میراث دار حضرتی بوده ام من در ازل
آلوده بر خطا چون پدرم صفی  شدم
خنده و نشاط ازمزاجم کرده است کوچ
ندانم بزه  کارمعلوم  یا  خفی شدم
این من که مجتنب بودم ازخمر وازخمار
ازاسپری واستریل چون آدم کیفی شدم
درپهنای این بحربیکران جای شنا نیست
مگرخود بین گشتم  مشتاق دید خلفی شدم

در تموز با انجماد گشته ام من رو به رو
درگرمی ای اقلیم چارو چهل ، برفی شدم
از صحبت معشوق مانده ام دور و جدا
دوار دور خویش چو مولانا طوفی شدم
اولاد واصحاب، مهاجردر اطراف جهان
زمین وآسمان بند هم مشرب صوفی شدم

کعبه تعطیل ، مساجدومعابد خلوت نشین
کلیسا و کنیسه گفت دچار بی ظرفی شدم
کوزه ها بشکست وابریق و جام ها سرنگون
نشاء پردازبانگ زد، محکوم کیفرکافی شدم

بر مسلمان توبه و تولی واجب شده است
وای از روزیکه کوه فریاد کرد ندافی شدم
عید شد،محروم دیدار دوستان دل نشین
کرم شب تابم و در زیر سنگ مخفی شدم
چونورخورشید گر به عیوق برشوم فروغ
پندارم  در مکتب خفاشان هم صنفی  شدم

  امارات متحده عربی:    م.  ش . فروغ
   روز اول عید فطر  ۲۴ / ماه می / ۲۰۲۰
        
                         spray  /sterile    بیت ۱۵ تلمیح به ایت ۵ القارعه
  


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان