شمروشداد

وطـن به زیـرستـم های شمروشداد است
به هـرکنـاروطن،ناله وفغان وفریاد است
زدســـت نـاخـلـفـــان،"ع وغ"ویــارانــش
به هرکجا نگریم،خشم وخون وبیداد است

ا.حیدری ۵،۶،۲۰۲۰،سدنی

بهشت برین
  
پغمـــان مــان بهشــت بریـنِ زمیـن بـود
هــرگــوشـه وکـنــاروطـن،نـازنـیـن بـود
لوگرکه بوده است مأمن اجدادت حیدری
بـهــرتـوازهـمــه جــا،بـهــتــــریــن بـود

ا.حیدری ۸،۶،۲۰۲۰،سدنی

طـوق لعـنـت

طوق لعنت به گردنت،مداوم باد
قهـردوزخ مسـکـنـت مــداوم باد
آنقـدرظلم که توبه ملـتت کـردی
درقـهـرخـدا،بـودنـت مــداوم باد
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۵،۶،۲۰۲۰،سدنی