هــوای یــار

دیـشــب بـه هـوای یــار بــودم
درفـکـــروطــن، دچـــاربــودم
ازبـسـکه شـدم غـریـق افـکــار
شــب را هـمـه بـیـقـــراربــودم
افکـاربـرَبـود،عـقــل وهـوشـــم

غـرق،غـرق،هـمـان دیــاربودم
شـب رفـت وسحـربشـد پدیـدار
نی خواب صحیح،نه بیداربودم
درحـال غــمِ فــزون وبـی حــد
ازوضــع وطــن، فـگـار*بـودم
بـودم هـمـه شـب اسـیـراوهــام
بـیـگـانــه زخـود،خـمــاربـودم 
زآن حــال پـریـــدم آخـرشــب
دیــدم زوطـــن، فــــراربــودم
ازکـشــورخود زدسـت اغـیـار
آواره و بـــــی دیـــــاربــــودم

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۲،۶،۲۰۲۰،سدنی
*فگار- افگار،آزرده،خسته،رنجور،زخمدار
فرهنگ فارسی عمید
 


اخبار روز

06 جوزا 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان