کوچه ما

کی شو این شا م تا رما سحر
جا م ما لبـریـز از خون جگر
ازپس ا ین ا برد یرپا ی سیا
کــی نما ید چهره تا بنده قمر

زین کمیت ها ی د رد کفیتی
کی پد ید آید درعمرم مگر ؟
قطع پیوند سحر با شا م تا ر
می شود ترمیم روزی میسر
بازما نده از حرکت شام تا ر
این قضای تیره کی گرددقدر
منزل شب کـو، حرکت بجلو
د رسیاهی خفته پا یا ن سفر
ازذره خورشید رخشان سرزند
این تسلسل برده ازیا د ش دهر
کو نفی شب و ا ثبا ت سحر
چهل سا ل است چند باید بیشتر
رو به ذوال کی نهد شام پلید
کی شود رخشان روز منور
اخم شب با خندۀ صبح لطیف
می شود تبدیل درعمرم مگر ؟
چرخ بیداد سرنگون گردد کی ؟
خود بخود یا با شمشیر وتبر
د ور گرد ون ایست کرده سا لها
کی بدور خود میگردد دگر؟
طبل ایستا ئی زند شام عمرها
ازحرکت نیست هیچ جائی خبر
پیش پیش کی میرود چرخ حیات
زین شب آلی شود اعلی سحر
د ر حیات ما سرشته شام کی ؟
بشکند د ست شا م کوزه گر
کاش نگون گردد شام تیره روز
خون شب ریزد در پا ی سحر
جهشی درمرگ شب پیدا شود ؟
سر نگون گردد شب بیداد گر ؟
شب زشب زاید زاید شب شب
کی بر آرد روزما ازروز سر
ما به روز ایمان داریم بعد شب
می شود روز اند یوالان با خبر
میشود پیروز برشب ذال زر
سر نهد بر خاک پای روز سر
استوار امید واربا ید بود یا ر
سرنگون گردد شام خیره سر
کا ش ما بود یم همد ستا ن او
تا بیا ید روز رخشان زودتر 
د یو شب اهریمن بیداد شود
ازهجوم لشکرروزخاک بسر
قبله ما جا یگاه خورستا ن
سجده گه ماست سرزمین خور
تا ابد جاوید سرزمین هور
سربلند وباشکوه زیبنده فر
خنده باد جاوید بر لب سحر
از می شادی لبش جاوید تر
شعله وردرسینه اش شورحیات
سرمدی باد روز ابنای بشر
رستخیز زند گی پا ینده با د
جاودان باد روزگا ر دا د گر
روز آزادی ، نجات ، آزادگی
می کند در کوچۀ ما هم گذر
                ****
                 **
گابلی
یک شنبه 11 جوزا 1399


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان