حلقۀ پیمان

نغـمه هایی مست مستم می کند
چشم شوخی می پرستم می کند
از شـراب شـوق یک بار دیگر
مســت از جـام الـسـتـم می کند

از زبــان دل غــزل آمـوخـتــم
واژگان عـشـق هـسـتـم می کند
رشـتــۀ تـسبـیـح تـزویـر و ریا
هان! سـرگـرم گسستـم می کند
غوطه ها خوردم درژؤفای دل
آروزیی تـا بـه شـسـتـم می کند
مـخـلـص آنـم کـه از روی وفـا
شادوشنگل دست بدستم می کند
حـلـقـۀ پـیــمـان بـر کلک هـنـر
رنگ مهر دل به شستم می کند
مـن مـیـان دیـده و دل جـا دهـم
او بـه بـاغ گل نـشسـتم می کند
بـا وفــا و مهـــربـانـی و کــرم
وه که جبران شـکسـتـم می کند
تاکه عشق ومهربانی در دلست
کی غـبار خـاک پسـتـم می کند
زیر پای دل عرش کبریا است
عشق درجولان وجستم می کند
حلقه حلقه زلف مشکـیـن کسی
بـا محـبـت پای بـسـتـم می کند
24/6/2020


 


اخبار روز

28 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان