امارت طالب

خارج آهنگ است سا زدشمنان
مــی د مند شاهنائی از سرکلان
با همه جرم وجنایت ، قتل عام
طا لبنــد امــا رت ا فغا نستا ن

رحـم بر نـوزاد یکروزه نکرد
صدرعدالت خواهند بی گمان
از کد ا م قران میگو.یند سخن
از کد ام خد ا میدا رند بیا ن ؟
از کدام پیغمبر وچا ریا ر ا و
استنا د جویند در فکر وبیا ن
نزد شا ن بت الله – اکبر بود 
میکشند بنا م اوخلــق ا فغا ن
می پرستند بت الله جاهلان
اکبرش خوانند ازد یگر بتان
پوست قران را سرشتند با جفنگ
از خرافات پر نمودند تا دهان
آن قران ساختگی منبع فیض
حرف آن بت الله قا نون شان
هست پیغمبر شان ابولهب
پیشوا ورهبر ا ین اشقیا ن
صد خد و برپیغمبروالله شان
صد خد و بر پیشوای بید ینان
کا فرند وقصرابیض کعبه سان
اسلام آباد است چون محراب شان
قا د یا نی ستند وغلام پیشوا
قبر بو تو است مد ینه نشا ن
خا د مان زر خریــد ملکه
چا کر ومستخدم ترمپـیـا ن
عربستان منبع زوروتوان
مسکو وتهران زیارتگاه شان
پول تریا ک چشمه آب حیا ت
جاری است آن اب درروح وروان
در کتاب شان زتولید نیست اثر
مصرفی هستند تجا رت پیشگان
میروند با دود چرس سوی خدا
با مفرح همنشین عرشیا ن
قاچا ق اطفال وزنان میکنند
بهر کنیز سا ختن عربا ن
زن برایشان چیزی بهرعیش
نوکرو آ شپــز بهـر طفلکا ن
کار: مسجد رفتن استنجا ووضو
خوا ند ن قـــرا ن طاغـوطیان
سر- کل ریش درازهــویـتـش
جا مه فرد وس پیرا ن وتنبان
واسکت وچپلی خلعت بهشت
سبحه ونصوارچون ورد زبان
فا سق وشقی وظالم بـیـخـرد
دوراز ا وصاف خلقهای جهان
مغز شوئی می شوند درمدرسه
طا لبا ن با د وای روانگردان
بعد از آن همچو ربات وزامبیان
انفجا ری واسکت پوشند ز آن
تا که مسجد ها منفجر کنند
مقـتــد ا کشند و مقـتــد یا ن
"میروند با قتل مردم به بهشت ؟
به بهشت آن جایگاه شیفتگان " ؟
" از شراب انطهورا مست شوند "  
" قصر لاجورد با سیمین تنان  "
جلوه ای نور خدا بـینـنــد مدام
"میشوند محشورهمه با حوریان" ؟
زین خیال پوچ وواهی می کشند 
خویشتن را طا لبان نو جوان
آتش است پذیرش لا طا ئلات
د وزخست ما یۀ این اند یشگا ن
اینهمه جهل واما رت خواستن
بر خرد ورزمرد م افغا نستا ن
از خد اوند گا ر امریکا طلب
با دعا خواهند امارت زمان
طالب واخوان  وداعش قا ئد ه
نوکران پست استعمارگران
درجهان کس این حماقت را نکرد
جمهوریت را عوض با امیران
این فقط شاهکار خلیل زاد بود
شاهکار بازی این د لقکا ن
               ****
                **
*سرشتن = آغشته کردن ، ،آمیختن ،ممزوج کردن .
کابلی
دوشنبه 19 جوزا1399


 


اخبار روز

06 جوزا 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان