گریه میکنم

همچون علی بچاه - نهان گریه میکنم
شیرم ولـی زجبرزمان گریه میگنم
بمرگ د شمنا ن اگرخوش هــم شوند
پنهان وآشکار ونها ن گریه میکنم

باید گریست درغم تنهائی این زمان
از درد ورنج بی امان گریه میکنم
بهر ا مید یک تپش فریا د سا لها
پرخونترازلاله ستان گریه میکنم
چون شمع ما تمخانۀ دردم اسیر شام
برزخم تازه و درمان گریه میکنم
تا چشم باز کردم توفان شد پد ید
ازعربدۀ پتک وسندان گریه میکنم
صبرم ربود سیل اند وه بیکران
حالا بی تحمل آ ن گریه میکنم
عمری به زندانخانۀ بیداد تار تار
بر نقب سنگ خارا زنان گریه میکنم
بر رنگ شمع سوز دلم بد نهان ولی
حالا به نقد اشک گران گریه میکنم
از صد چاک د ل بشد نا له ام عیا ن
زان ناگزیرچو ابرنیسان گریه میکنم
سوختم د رون کا نون بیداد سا لها
از درد خستگی نا توان گریه میکنم
از نبض من آتش د ل میتوان شنید
آتش بسرچوشمع عیان گریه میکنم
عضوعضوم ازشکست سیراب درد ورنج
یعنی که بیش ازین نتوان گریه میکنم
در آسیا ب درد د لم آب گشت ولیک
ازیهراین خون شده جان گریه میکنم
این چارسوق که مرکز بیداد زند گیست
از حیرت اوضاع زمان گریه میکنم
زین دار زند گی که ند ید م بغیر دار
بر نای این تیر کشان گریه میکنم
در آتش است خلق وچند مبتذ ل شاد
بر حا ل این مبتذلان گریه میکنم
خلق ستمکشیده چوسنگ خاموش وپریش
بر بی حسی این خموشان گریه میکنم
کمر خلق شکسته خرافات های اخوان
بر پستی وجدان اخوان گریه میکنم
"از ترس گوخران اگرامروز خاموشند" 
بر مستی کته خران گریه میکنم
وارستگان وادی رستخیز زنده باد
بر سر بکف داد گران گریه میکنم
"گردون بمهر خاموشیم داغ می کند"
من بر تبا رخونین دلان گریه میکنم
                    ****
                       **
کابلی
دوشنبه 16 سرطان 1399
نای = منظور زندان نای است .
* ازترس گوخران اگرامروزخاموشند
فردا به آسمان رسد آه وفغان گو
 از قصیده " گونامه "زنده یاد استاد باقی قایل زاده است که درزمان صدازت سردار محمد داود بدست نشر سپرده شده بود .
ابر نیسان  = منظور همان باران نیسان مشهور است .


 


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان