خود شناسی

     خود شناسی شد کلید  حق شناسی
این وا‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه درمعرفت است اساسی
من عرف نفسه  فقد  عرف ربه
با دید یقین  بنده ای حق شناسی

جامه ات گلگون ازخم میآید بیرون
با دستگیری ازرنگ باختگان خیرالناسی
مخترعین وکاشفان خاصان خدایند
گرتوخیری رسانی لاریب درین قیاسی
درمزرع زمان گر بیفشانی بذر نکویی
درکارگه فلک ‍آن ‍‍‍آب خورده داسی
با خلوص در صحرای وحدت وشهود
با عارفان  عقل گرا دران  کلاسی
یستاخرون و یستقدمون میعاد ماست
گر پیچیده در پرنیان یا که پلاسی
قدر نعمتت گر بود از عمل حاصل
بناز بر خویشتن که بندهء باسپاسی
گرباطن باشد با آب توحید شستشو
بین خوبان یک سروقامت اندر راسی
ناامیدمباش،رحمت برقنوط غالب است
با لا تقنطوفارغ  ازوسوسه خناسی
عشقت چو حافظ گر بجوشد سرمدی
از می موعود بی منت دهاقآ کاسی
ازجبرواختیار این را دارم در مظان
باخوف ورجا فروغ درامید وهراسی

     م.ش.فروغ : امارات متحده عربی
             ۱۴/۰۷/۲۰۲۰
     بیت دوم از آخر تلمیح است به آیت ۳۴
              سوره مبارک ۷۸  


  
 


اخبار روز

08 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان