جوان

َترَک برداشته اند یشۀ اخوان
نمی خواهد جوان نظامی ایمان
بآ فتاب ِکند اخــوان بـو گرفتـه
 به ُدرد بررهن نگیرد پیرمغان

                     **
جوان د ر ِکند اخوانی نگنجــد
به تنظیم های فرما نی نگنجـد
ازآن صد پاره گشته دلق اخوان
که برخواستهای انسانی نگنجد
                  **
نموده َلر د گرا فکار قــومــی
شکسته با روی پندا ر قـومـی
نمی خواهد جوان این ِکند کهنه
بخاک با ید سپرد بیما ر قومی
                 **
از آن تنظیمی ها گشته پریشان
نمی خواهد جوان افکار ایشان
تعصب های قومی رنگ باخته
کند تنگی این کسوت بآ نا ن
                **
جوان آزاده وسرشا ر مستـی
ندارد رغبتی بر بت پرستـی
شکسته پیش او بتوارۀ قــوم
جوان نوجو بود درفکرهستی
                   **
جوان تجدید خواهد در افکار
برایش تنگ بود کسوت پیرار
تعصب مرده پیشش خاک گشته
تفوق هـای قومـی فکر بیما ر
                  **
جوان آزاده فکر آزاده گفتا ر
به آزادی نما ید رزم وپیکا ر
بود تنظیم اخوان ُغل دستش
بپایش زنجیری شورای نظار
                **
جوان بتوارۀ قومی شکسته
به افکا ر تجد د د ل یستــه
ز لجـنـزار اخوان وقیود ش
گسسته وبریـد ه پا ک رسته
                **
جوان وطن شمول پنداردارد
جوان وطن شمول افکاردارد
زپا بگسسته رنجیرهای قومی
به آزادی ملک پیکار دارد
                 **
تعصب های قومـی ولسا نی
شقاوت پیشگی های اخوانی
جنون خودپرستی پوچ کردار
بود پیشش همه فکر روانـی
                  **
جوان افکا ر اتحـا د خواهــد
دوئی ازبیخ وبن برباد خواهد
جوان همکاری خلقهای این ملک
برائ رزم نــو آزا د خواهــد
                  **
برای نسل نووحدت ضروراست
نفا ق ، ا نـد یشــه وفکرشرورا ست
شود ا ز ا تحا د -  خلـقهــا آزاد
خرد مند نوجوان امروزفکوراست
                  **
بزیر چتــر نــو جــوان برزمـد
به نیرو قـد رت وتوان برزمــد
ز  ا تحاد - خلــق پیروز گرد د
بعز م جــزم وبا ا یما ن برزمد
                  **
بود ا ز اتحا د پیروزی خلــق
فقط دررزم بود بهروزی خلق
خردمند نوجوان داند که پیکار
بود فقط رهـی فـیـروزی خلق
                **
بهمــد ستــی وطن آزاد گرد د
بهـمکا ری وطن آ با د گرد د
سیه روی گشته تنظیمی جهادی
برای نـو جــوان فنیـا د گرد د
                     **
جوان آزادی استقلال خواهد
بفکر کهنه اضمحلال خواهد
رهائی از جها لت قید وبندش
ستم بر خلق انحلال خواهد
                **
بپـا خیـزد همــه آزاده مرد ا ن
بـرای رزم نـو جــوان زنـا ن
بصف متحد بزیر رایت خلــق
شود یک مشت خلق پر توان
                  **
زجاسوس نوجوان پرهیزبا ید
به جاسوس همرهی هرگزنشاید
شود همکا سه وهمراه جاسوس
که جاسوس برقسم هرگز نپاید
                  **
جوان جاسوس شناسی را بیاموز
ز رزم خویش ا ین هـنـر ا ند وز
حجاب ازچهره زشتش بر اندا ز
بجا نش آ تش رسوائــی ا فروز 
                  **
چو رهروچهره اش افشا بگردان
که تا مرد ود شود ازصف مردان
بکن رسوای خاص وعام نامرد
که تا د رزندگی میرد بی وجدان
                   **
به جا سوس اعتما د هرگز نشا ید
که جاسوس دوستان ازصف رباید
به پولیگون فــرستد مــرد میدان
بطول عمــر د شمنا ن فــزا یــد
                    **
ندارد ا ین هـنــر، کتا ب جوا ن
بتجربۀ خـود د ر رزم پنهــا ن
بیاموزهمچو رهرو رازاین فن
که تا یا بی نجا ت ازشرشیطان
                    **
زراندوزی کند جاسوس زمرگت
بکشتا رگاه فـرستد فـرد فرد ت
بغیر ا ز نفع خود ذ کری ندا رد
ندارد رحمی بر ا ندوه ود رد ت
                      **
انگل  ا ستا ن با َپر د ین سا لها
کــرد با زی با سرنوشت خلق ما
نطفه ای پیشرفت منفجــر نمود
بـا بــم د یـن واویـلا واویـلا

                  **
طالب والقا ئد ه وداعش یکیست
همه دین خوی پست و جلبیست
همه چاروا لیبا زبزم د ین ا ند
نطه ای کثیف شان اخوانیست

                  **
نجا ت ایثا ر می خواهد وطندار
نجا ت پیکا رمیخواهد وطندار
بزور با زوی خود تکیه بنما
تراخصم خوارمیخواهدوطندار
                  **
* رهرو = منظور آقای نسیم رهرو است که در کتاب خود "رنجهای مقدس " نقاب از چهرۀ جاسوسان یرداشته .
*ترک بروزن سرک = د رز ،شکست ، رخنۀ سقوط .
*ِکند بر وزن رند = دلق وعبای صوفیان .
* جلبیست ، جلب = فاحشه ،بد کار ،حقه باز .
* انگل استا ن منظور بریتانیا کبیر است = یعنی مملکت مفتخوران .
کابلی
شنبه چهار اسد 1399

                 
 
                

 


اخبار روز

28 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان