شرم لوگر

وطنــــدارم بگـشـتی،شــرم لــوگـــر
ولـی درشـیـطـنـت،اسـتـاد شـیـطـان
نمودی خدمت غرب، قُرب نیم قرن
مگردرخاک خود،درقتل سلطان

توخود اقرارکردی، قتلِ عسـاکر
زپاسـداران مـیـهــن را،هـزاران
نــمــایـــد مــادرمـیهـن دعــایـت
که تازودترشوی،درخاک پنهـان
سرقـبـرت کنند لعنـت به صدهـا
شوند ازمردنت، مسروروشادان
نـبـاشــد رفـتــن ازدنـیــا نهــائی
خـدایـت راهی دارد،قـهـرنیـران
چه بـد دیـدی ازملک عـزیـزت؟
کـه گـشـتی خائنـش تـا حدامکان
بـدزدیـدی مـلـیـاردهــا،زکـشـور
نـمِـتـوانـی بـری یک دالـــرآن
بخوردی خون مظلومان ملکت
نکردی رحمی، برحال یتیمان
خودت راخوانده ای،رئیس جمهور
خجـالـت بایـدت،بی شـرمی تـان
دوخـائن شرم لوگر،شرم پنجشیر
نمودیـد ملک مان،ویـران ویـران
زدست خـائنـان،یاران کرزی
هـمـه جا انفجـارو،قتـل انسان
رها کردی ززندان طالبان را
برای کشـتـن، صدها مسـلمان
تـنـفــرازشـمـا درکُـل کـشـــور
که باشد"حیدری"درجمع ایشان

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۱،۸،۲۰۲۰،سدنی 
   
 
 


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان