ذبح حقوق مردم

با نام صلح غارت و کـشتـار می کنید
تا کی به جنگ بیهوده اصرارمی کنید
مزدور و سـر سـپردۀ کلدار و دالـری
نه از خدا نه خلق وطن عـار می کنید

کاخ سـفـیـد قـبـلۀ حـاجـات کـرده ایــد
ذبـحِ حـقـــوق مــردم و دادار می کنید
هـردو بـه دیـر و کعبه کنید اقـتدا ولی
حـق العـبـد و محکـمـه انکار می کنید
حـق خـدا و خـلـق شــده پـایمـال زور
تـا قـاتــلان رهــا ز ســردار می کنید
جانی و دزد و خان مخدـر شـود رها
زنـدان پـر ز عـاقـل و ابرار می کنید
مذهب وسیله یی شده دردست جابران
آن را نـقـاب قـاتـل و اشــرار می کنید
شمشـیر خـونچکان نهی بـر کـف سـتم
زن را به حکم طالبی سنگسارمی کنید
دموکراسی چون که دروغ بزرگ بود
قـتل شـعور و دانـش و افکار می کنید
کودک و نـوجـوان بـه تـیـغ سـتم کشید
جـنگ بـا پـدر و مـادر بیمـار می کنید
با عندلیب و کـبک و کبوتـر کنی نبرد
بـا کـرگـسان لاشـه بـه منقـار می کنید
گل های پرپر شـده را می دهید بـه باد
درچشم مهروعشق وصفا خارمی کنید
تبعیض وقوم پرستی وظلم و ستمگری
نـه در نهــان، بـر سـر بـازار می کنید
آزمـوده را دوبـاره چـرا آزمـون کـنید
صـد بار ایـن مغالطه تکـرار می کنید
فاشیسم ارگ وطالب و داعش باهم اند
آیـا بـر ایـن معـامـلـه اقـرار می کنید؟
راه نجـات مـردم ما اسـتــقـامـت است
گرچه ترور ودهشت و آزار می کنید
17/8/2020


اخبار روز

08 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان