کافرم

من کا فرم بکفر خودم استوارسخت
من کا فرم بکفر خودم پا یدا رسخت
من کا فـرم ضد تـفـنگــدارتنظیمــی
مومن تفنگدار بود خـونخوار سخت

صوفی وشیخ ومحتسب بیخردکنون
منفور روزگار بود بی وقا ر سخت
حق نسب به خان علوم نانجیب برد
بآن رذ یل زشت شنیع نابکار سخت
طالب و بم گذارکه دشمن خلق بود
با صدهزارحدیث بودسنگسارسخت 
نازم بکفـر خویش وکنم افتخا ر بآن
من راضیم زقسمتم ازروزگارسخت
بر لات وبر عزای طالب وداعشان
خلق پشت پا زده با یک گذار سخت
ساقی به جام رند گیم ریز می خرد
تا وارهم زکلفت طا لب خمارسخت
دوراست زعقل ودانش وآگاهی وخرد
طالب وراه مذهب وآن انحصارسخت
آری عجم، مجوس وزند یقم ای لعین
فـتوای تست بقمت پشم زها ر سخت
آری موالـی ام که زطا لب بریـده ام
ازداعشی هم دلخوروپرانزجارسخت
دزدان سر گــرد نه هستند با شـرف
از پیــر وپیشوا وشیخ طـرارسخت
خوان شتای شیخ ز قا زور تریا ک
سرخان خان علوم این گنده خوارسخت
اخوان دین فروش چوفاحشهای شهر
ناموس کرده است حراج بی شمارسخت
صد شاهراه بعلم کشود ست روزگار
طا لب وسوزنش ویکی سوفار سخت
من کا فرم مخا لف اخوان وطا لبان
بر ضد داعش نکر استعمار سخت
طا لب والقــا ئده براد ر داعش اند
اخوانیت پا یه وبنیا نگــذار سخت
درکفرمن وحدت اقوام شامل است
میهــن پرستیم بود راهکا ر سخت
درکفرمن خد مت مرد م ایمان من
درکفرمن پرستش خلق افتخار سخت
در کفر من جمله اقوام برابراست
باهم برادر وهمه د وستدار سخت
ما کا فریم عا شق آزادی وخــرد
ما کافریم وعاشق انسا نمدارسخت
ما کافریم وصلح وسلم آرزوی ماست
راه نجات خلق بود خواستار سخت
من کافرم راه ورسمم روشن است
راه نجات ورستن ازین افتقارسخت
خان علوم وشیخ زدل عاشق تفنگ
من کافرم وصلح طلب دوستدارسخت
ما کافریم پیروجوان جمله زن ومرد 
درزیرچتر بیرق خلق استوار سخت
ما عاشق رویش وسا زند گی ملک
ما عاشق شگفتن صد گل بهارسخت
                  ****
                     **
جدیدا آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا کاندید مخالفش را دشمن تفنگ وکافر خطات کرد .بدین قیاس همه تفنگداران وتفنگسالاران غیر مسئول مومن وبر ما مخالفان کفر بشارت باد .
سالی قبل مفتی اعظم عربستان سعودی افغانها وایرانستانیها رامجوس وزردشتی خطاب نمود .
موالی = بندگان .
افتقار = فقیر شدن.
زندیق = آدم بید ین .
*مجوس =گبر ، آتش پرست . مذهب پیش از زردشت که به دو خدا قایل بودند .
قازور = مواد غایطه ، فضله .
یک پیشنهاد عاری از غرض برای بزرگان (!)
برای اقای داکتر غنی وداکتر عبدالله :
آتش بس سبب ختم جنگ میشود ، اما صلح فقط بعد از آشتی ملی وآبادانی بوقع می پیوندد .
برای مقابله با تاریک اند یشان طالبی هرچه زودتر عمل کنید حالا که راهی بجز مقاومت وجود ندارد لذا برای نجات وطن ومردم حتما وبایدبه نیروی لایزل مردم مراجعه واتکا کنید{صادقانه وعاری از ریا ودروغ} ، اتکا به نیروی مردم  یعنی براه انداختن جریان شدیدا ،وسیعا وعمیقا وطن پرستانۀ مردم بسوی دفاع از ناموس وطن ،ناموس خود وناموس جامعه بخاطر نجات وطن ، برای این مامول باید تمام عناصر وطن پرست ، صادق وایثار گر از همه اقشار مردم{عاری از تعصبات قومی ،زبانی ،نژادی ومنطقه ئی }برای کار وپیکاردریک صف واحد برای آزادی استقلال ورفاه اجتماعی  برای مبارزۀ مرگ وزندگی دعوت شوند . اگر توانستید بدون اتکا به نیروی غاصبانه خارجی برای یکسال مقاومت کنید در انصورت کمک چانشین بین المللی با تعهدات جدید نه غاسبگرانه  که شدیدا وجدا بنفع مردم خواهد بود بسوی شما جلب خواهد شد . سینماگران ، نویسندگان ،شاعران همه وهمه برای برآورده ساختن این هدف ،هدفمندبکار ومبارزه دعوت شوند .گفته سرپرست وزارت دفاع برای نگذاشتن و وعدم انحلال ارتش وپولیس که یکبار خاینانه عملی شده را با ابراز امتنان  قلبا تائید میکنم .
*بر قراری دیکتاتوری منور وملی برای از بین بردن تشتت وبرای تامین امنیت .
* ساختن هرچه فوری وسریع بورد اقصادی{ از متخصصین اقتصاد نه جهادی وملا} ، ساختن بورد سیاسی { از متخصصین افغانستا شناس ومردم شناس }وبلاخره بورد اجتماعی {از متخصصین جامعه شناس ، نه جهادی وملا } بوردهای مذکور دایمی حد اقل برای ده سال برای خط مش همه شمول ووطنی وافغانستان شمول نه بر بنیا د جهالت قومی } 
* برق آبی سرتاسری ، خط آهن ، تذکره الکترونیک . 
*طرخ پلاهای آبادانی (صنعتی ، زراعتی ) در همه ولایات علی السویه مطابق ظرفیت شان .
* برای حل مسئله چه باید کرد در زمینه اقتصادی ، سیاسی واجتماعی :
* دعوت دانشمندان ، جوانان ، منتقد ین ،روشنقکران ،وکلای شورا وکلای اعیان ،سازمان حقوق یشر ،سازمانهای مدنی علما ، تاجران (در فضای آزاد) برای مسابقه وپیشتازی وفداکاری وایثار برای هرچه سریعتر آبادانی مملکت .
* برای از بین بردن تشتت وتامین امنیت ، جزای شدید وقاطع برای متخلفین .
*سرود ملی با سه بند پشتو ،دری وازبکی .
* جستجو را حل برای عسکر وپلیس وقوای امنیتی اجیرپول بیگانه برای نجات وجدان شان .
* برای آقای صالح وآقای محب :
* ساختن هرچه سریعترسازمان زنان ، سازمان جوانان ،سازمان کارگران ، سازمان دهقانان ،و..... جهت تشجیع وتحرک روحیۀ وطن پرستی ووحدت ملی ومشق دیموکراسی توده های ملیونی خاموش در اطراف واکناف مملکت .
* نوت اجرای همه اموربا اسنفاده از امکانات محلی وجلب سرمایدارا ن محلی و تهیۀ امکانات حد اقل اولیه وضروری از طرف دولت. ساده ،کاری نه تجملی . سازمانهای مذکور نه باید بر اساس قومی ،نژادی ،ولایتی ،سمتی وزبانی بنا شود بلکه بر اساس روحیۀ وطن پرستی وهمۀ هموطنان وتنها باینطریق است که سیاستمداران که بر مدار دینی وقومیت مبارزه میکننداز مدار چرخ خارج میشوند . سازمانهای مذکر بایددارای لوایح و خط مش ومفردات تشکیلاتی لازم باشد .
* ساختن بای سکوت برای جلب جوانان . 
*زمینه سازی برای تروج سپورت در همه ولایات .
* برای آقای دانش :
*دعوت ، تشویق وترغیب جوانان بیکارو خوش نشسته  وبالا بین  درشهرکابل برای رفتن به ولایات شان تا ار قدرت و استعداد های نهفته شان براِی بازسازی ،سواد آموزی ، نشرات محلی ،فرهنگ سازی ،وترغیب مردم برای سهم گیری در اموردیموکراتیک وبرای ترویج زندگی شهری .
* کنترول قاچاق مواد مصرفی و ارتزاقی .
* طرح پلان برا ی کنترول مواد مخدر.
* نوت با استفاده از نیروی جوانان .
کابلی 
یک شنبه 26 اسد 1399

 


 


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان