شته او نشته

هر خوا ګورم دې وطن کې ټول وګړي مرور دي
ورځ تر ورځ خفګیان زیاتېږي د پخلا کوم هنر نشته .
د کارغانو ‌‌‌‌‌‌ډلې ګرځي ها آشنا بلبلان څه شوه .
دچمن او بڼ ښکلاکې پخوانی کوم اثر نشته .

هر څه وینم ښا او خواته هماغه تیاره ما ښام دی .
دا ماښام هسې غزېږي کوم امېد د سحر نشته 
دې ظالم خانه خرابوته هر راز شته نعمتونه .
دملت درزق د پاره خو جواری او جودر نشته .
که خیرات ده که واده ده او یا بله معامله ده .
ښه یې ګوره غیر له دوی نه پکښې یو رهګذر نشته .
دوی دخپل امن دپاره تاو کړه کلک کلک دیوالونه .
خو دعام ولس دپاره هیڅ کوم چتر او سپر نشته .
زمونږ خلک او ځوانان دي چه په دې اور کې سوځېږي .
دې څلوېښت کاله لمبو کې ددوی هم یو پسر نشته .
نو هېڅوخت به غمجن نه وي دې مظلوم ملت په ویر کې .
هغه څوک چه دستا نه دی دلته یې کټ او ټغر نشته .
دا یو څو لن‌‌‌‌‌‌ډ لن‌‌‌‌‌‌ډ بیتونه د پوپل د زړه فریاد وه .
څوک یې اوري که یې نه اوري هیڅ پروا دداور نشته.

سلطان پوپل
کوچکین- شکردره
۱۳۹۹-۶-۱
 


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان