خرابات خرابیها

   درین ظلمت سرا
که برق اسمان کور است
درین شبهای ظلمت بار
که د یرپا یست وپاید ا ر

شما ای 
ویش زلمیا ن خلق ووظن
اماده شوید 
بهر ایثار آماده شوید
بهر پیکار آماده شوید     
           ***
درین ظلمتکدۀ رنج
که خرابات خرابیهاست
سراسر نا له وغوغا ست
که نذ ر دشمنان بر ماست
بگیرید چوب چراغ شعله را د ردست
بر افرازید
در هر کوی وبرزن
فروغی – جنبشی روشن 
شما ای
ویش زلمیان خلق ووطن
شوید آمادۀ ایثار 
شوید آمادۀ پیکار
            ***
ز روشنا ئی شعله های قلب خود
چراغ رهنما سازید
کنید روشن شبستان را
شعور وقلب مردان وزنان را
که تا شوری بپا گردد
رها گرد
زچنگال گران خواب
سیاهی ها 
تباهی ها
شما ای 
ویش زلمیان خلق ووطن
بپاخیزید بر پیکا ر
شوید آماده ایثا ر
                ***
شما ای هیچکسا ن
شما ای سرگشتگا ن یا س
حریف پاکبازان وفا با شید
چو غا رت اند یش بها ر
در کچۀ شکار 
در کمینگاه کشتار
در جنگ وستیز
سخت خونریز است
وسیل خونابه روان
از تن و ازجان
ولی ای رهنورد عجز
تو خاموشی وسرگران
و ای گوهر طینتا ن
دل گرمت ندانم زاتشخانۀ کیست ؟
سکون خاطرت  زافسانۀ کیست ؟
شما ای 
ویش زلمیان خلق ووطن
که نرود حق وفای وطن از گرد نتا ن
بیدار شوید
بهر پیکار شوید
بهر ایثار شوید
             ***
ای پیر عقل 
درین تپش آباد دهر
ای شیفتۀ ظفر
درین وحشت آباد 
درین کشتی نشینان کام نهنگ
درین هیولای جنگ
آب حیات تشنه لبی
ریزید بکام ما 
نگون گردیده جام ما
ما هیچکسان
در چمنی که در بند یم بوی هوا نمی رسد
شعله سان گرد نکشی را ساز کن
دری بشاهراه خرد باز کن
در بنای وهم د شمن آتش زن
شما ای همه آ یا ت قدرت
ویش زلمیان خلق ووطن
خلقها قر ن هاست درانتظار رها ئی نشسته است
از درد خسته است
بهر پیکار آماده شوید 
بهر ایثار آماده شوید
              ***
درین وحشتسرا
چو شمع کشته بی نوریم
بزیر صخرۀ طوریم
تیره بختا نیم ومقهوریم
چه داغها که گل کرده در سینۀ ما
نشۀ روشند لی مرده در آبگینۀ ما
در ین ویرانه کز دفینه سودی جز ستم نا ید
بجز ا ندوه وغم نا ید
ز درد غصه بیتا بیم
ز سر چشمه همه غرق سرا بیم
شما ای 
ویش زلمیان خلق ووطن
شما آزاد گا ن هوش
به آزادی علم گردید
درین نهضتگاه بیباکی
به تیغ شعله ببرید حبل ناف تاریکی
به مهر مادر گیتی
شبستان معاصی را
 زقوغ شعلۀ سوزان دل خود منور سازید
بپا خیزید 
مرد و وزن 
نه منزل بی نشان نی جاده تنگ است
ولیکن ِجرَم جنگ است
شوید آمادۀ پیکار 
شوید آمادۀ ایثار
              ***
                **
جرم بر وزن ستم = لجنزار و گل ولای .
کابلی
چهار شنبه پنج سنبله 1399

 

آزادی

یـا د بـا د ا ا یـا م آ زا د ی
زنــده هستیم بنا م آزا د ی
این گژن بیخ درخت آزادی
پرشگوفه ست بنا م آزا د ی
ازعد ا وت وکینه میخواهند
قطع و ختـم د وام آ زاد ی
خون ما را هنوزمی ریزند
بهــرد یـروز قیـا م آزا دی
سردهیم درره وطن هرد م
حرف خلقها ست پیام آزادی
وطنم چون تنورسوزان است
میدهــد خلــق تا وان آزا دی
دین فروشان بخون آ غشتنـد
خـا ک ما وخــد ا م آزا دی
سوختند نطفۀ آزا دی بجهـل
رفت فرصت استحکام آزادی
میپـرستیم ورام رام گـویا ن
طا ق ظفــر انعــا م آزا دی
جرعۀ خورد یم و بخا ک فگند
ا ب حیــا ت زجــا م آزا دی
تبـر جهــل وخــرا فا ت بزد
زخم کا ری بر ا ندا م آزادی
زهرحنضل بجام ما ریختنـد
گاه شا دی وشا د کا م آزادی
راد مرد یم زسرچشمۀ حیات
لیک از جـا ن غـلام آزادی
دیو خونخواراستعمارخبیث
کرد پرخــون مرا م آزا دی
خا د م د ین – د یو استعما ر
مظهرجهل نمک حرام آزادی
خرشیطا ن شد وبحکم عد و
زهـــر پا شید به کام آزاد ی
حضرت انکلیس خائنان وطن
بشکستند د ل وعظام آزاد ی
خا ئنا ن د رون نفس نظا م
جهل وفقرما نع د وام آزادی
خلــق اسیر ود رد منـد دا ند
عشق حرمت واحترام آزادی
درنگون سازی خورشید ستم
خلــق ما بـود پیشگا م آزادی
خلق امروز آ گه ودا نا ست
بحقــوق خود وقـوام آ زادی
بازهم خلــق م میشود پیــروز
کـا م گیــرد زجــا م آز ادی
خلق پیروز می شود بیقـیـن
ُپر کند کار نا تمام آزادی
خلق دردست خویش گیرد باز
اختیا ر خـود وزمـا م آزادی
                ***
                 **
*بازهم راکت پرانی ، این دومین بار استکه دولت مردان افغانستان مثل مردم تهدید بمرگ می شوند . لذا بر دولت مردان افغانستان لازم است که اولا به تمام حکمرانان دول همسایه اکیدا تاکید شود که در صورت تکرارواقهۀ مذکور از معاملۀ بالمثل بر حذر باشند . ثانیا دولتمردان افغانستان شرایط جنگی (حکومت جنگی ) را اعلان کنندوهمه لباس " د گر" بپوشند وبتمام اراکین دولت (وزرا شورای صلح ، سفرا و اعضای مجلسین ) تفهیم گردد باین آمادگی قیام کنند . تا باینطریق به صلح وسیع وآبرومند باحضورداشت قاطبۀ ملت افغانستان در وجود نمایندگان منتخب شان دست یابیم ، آمادگی جنگی برای صلح عزتمند .

دوشنبه27 اسد 1399 
کابلی


 


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان