صلح

  

       دود هم مرتبتیست ازهرخس نه می آید
از هر خرمن آتش  قبس نه  می آید
درد نهان باید ، سلسله ای سوز دل
وصل این مخدر به هوس نه می اید

پادشاهی مسولیتی است بر دوشت بار
فکر خویش کن ازاسمان  دادرس نه می آید
رنگ ها دارد این عشرت کده ای بی بنیاد
تیری رها شد از کمان پس نه می آید
کبوتریست دل ، عمل تو قاصد خیر
پاکی از مخلات  نجس نه   می آید
(جمیله ایست عروس جهان ولی هش دار
که این مخدره در عقد کس نه می آید )
هان، فروغ صلح به بد نیتی نیست میسر
تولی  به زشتی و عبس نه  می آید

   امارات متحده عربی 
  م .ش .فروغ :  ۰۴/۱۰/۲۰۲۰
   تولی :  بازگشت به دوستی


 


اخبار روز

06 جوزا 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان