ویرانی وطن

سعــودی وپنجــاب دارنــد پلانـی
که سازند ملک ما ازریشه ویران
بــرای مقصـد نـاپــاک خــود هــا
خـریـده انــد زکشـــور جانـیــانـی

۱۵،۶،۲۰۲۰،سدنی

دشـمـن مـا
سعودی وپنجـاب دشـمن ماست
بفـکـر ویـرانـی،مـیـهـن مـاست
بـرای مـقـصـد شـوم وپـلـیــدش
غنی این نوکرشان،رهبرماست !
۱۸،۶،۲۰۲۰،سدنی

ای ظــالـــم
من کجا دوری میهن به کجا ای ظالم؟
از خدا خواهمت برباد دودنیا،ای ظـالم
قهر دوزخ بشود جـای هـمـیشـت آخــر
تا بدانی که چه کاری بنمودی،ای ظالم
۲۵،۶،۲۰۲۰،سدنی

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
سالگرد تولدی سمیع جان حیدری
(نواسه ام)
بشد شانزده سال ازعمر سمیع جان
خدا یا ! زلطفـت نگهدارش مسلمان
بـده تـوفیــق وی در طـاعــت خــود
بــداری ســرفــرازش،در دوجـهــان
۲۸،۷،۲۰۲۰،سدنی

کـابـل جــان
کـابـل جــان مـأمــن اجـــداد وآبـــام
کـابـل جـان زادگهء خویشان واقـوام
چه بد روزی که ترکت کردم ازظلم
شـدم بـی بـال و پـر افــتــاده در دام
۲۲،۸،۲۰۲۰،سدنی

سـر، بـه داران
مـلـک مـا را ازخـدا،آزاد وآبـــاد خـواهـمـی
دشمنانش را به قهـر حی سـبـحـان،خواهمی
ارگ نـشـیـنانش که باشـند،نوکـران اجـنـبـی
هرچه زودترپیش ملت،سربه داران خواهمی
۷،۹،۲۰۲۰،سدنی
پوهنوال داکتراسدالله حیدری


 


اخبار روز

28 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان