ای ملت افغان

الا ای ملت افغان ،چنین بی غیرتی تا کی؟
همه روزه قتال وقتل،دراین بدبختی تا کی؟
بپاخیزید،به دارآویزید،
جانیان وقاتلان اصلی را،

کرزی خاین ملی را،
حامی وبرادرطالبان
جانی را،
حامی داعش،غنی خاین وآن دارودستهء
قاتلان وطنفروشان
اهریمنی را،
به دارآویزید،خاین ونامرد پنجشیر
بندهء دالروپوندونکتایی را،
نوکر غنی ویاران وی را،
به دار آویزید، خاینان لوگر را،
ستانکزی وهرکه همکار جنایت های وی باشد.
اتمرلنگ جانی را،
سلطانزوی طیاره دزد ونان دزد
نانوائی را،
بد اخلاق شهر داری کابل را،
به پا خیزید،به دارآویزید،
جانیان ملی را،
قاتلان دانش آموزان کوثر را،
دانش آموزان دانشکاه 
کابل را،
قاتلان یما جان سیاوش جوان دانشمند و
محبوب کل کشور را،
بپاخیزید،بدار آویزید
این خاینین ملی را، 
طفیلی های اجنبی  های
بیرونی را،
بیرونی را،
بیرونی را،

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۰،۱۱،۲۰۲۰، سدنی  
 


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان