شباهت ترمپ با عبدالله جان

ترمپ از باخت چو عبدالله کشته
چوکرزی حکمتیا ر رسوا گشته
تعصب های قومــی و نژادی
 شده د رامریکا خیـلی نها دی     

دروغگو نیشنلیست کور رسوا
به قــوم ود ین پیچیــده بی جـا
 به َپرقومی پروازهای کذا ئی
  که تا سرحــد تجـزیه جـدا ئی 
رسیده است با وج خود د رآ نجا
دوقطبی گشته است امروزامریکا
جنون کیش تعصب ها بسیا ر
چو کرزی ، اسپنتا  وحکمتیار
چو لعلراد ورهین ویون پدرام
ز جزیرۀ دروغ گیرند الهام
به غوغا پول ناچل می فروشند
چو با زنگر بمیدان می خروشند
ترمپ هم همچو نامردان افغان
بپا نموده است غوغا وافغان
به عقب مانده دها تی نا دا ن
سوار گردیده ومیراند فرمان
به پوچ وهیچ عبدالله وترمپ
به نامردان گردیده هم کمپ
به موچ جهل عوام بلم برانند
شکست ازبهرخود توهین بدانند
در امریکا تضاد اقتصادی
تضاد خیلی رسوای نژادی
تضاد ضد بیگانه پرستی
تضاد شهر وده وپلشتی
تضاد نیشنلیستی های کاذب
شعارخود بینی ها کرده قالب
شعار فاشستی – قوم ونژاد
در امریکا کنون گردبده زیاد
شعار پول پرستی پول خدائی
شعار برتری های کذائی
چو روس تجزیه گردد امریکا
که تا گردد حل این تضاد ها 
چو روس تجزیه امریکا گردد
که ا ز شرش رها د نیا گردد
جهان از امریکا در رنج وعذاب
بود تجزیه اش راه صواب
هزارا ن پایگاهش در جهان
شود یکسر از تهداب ویران
ازین سودجوئی وچوروچپاول
شود آزاد دنیا زین تقابل
شود عسکرش از همه ای د نیا
شوددر ملک خودش جای بجا
همه مفکورۀ پایگاه سازی
شود برباد طلسم زور بازی
نشاید فکر زوروچنگ ودندان
درین قرن ز نور علم فروزان
ترا با خلقهای دیگرچه کاراست
که چه رژیمی درآنها استواراست
ترا با اینکه دیگران چه خواهد
برای ملک خود چه می نمایند
زلجنزار فقر کارتن خوابی
رها ن مردم خود رهبر قلابی
تجارت سیاه وغارت شان
شمارا ساحته است میلیاردران
تو کارتن و "هوم لیس " داری بسیار
بمیرای مردک خود خواه  بیمار
وزارت جدید  فضا پیما
چه لازم فقرملکت کن مداوا
تو میلیاردر غم" هوم لس" نداری
بکار د یگران چه کار داری
زبرده فروشی وتجارت شان
شما شدید همه میلیاردران
زغارت میلیون" بومی" نجیب
طلا ونقره رازدید بجیب
بکشتید طفل وزن پیر وبرنا
که تا صاحب شوید زمین آنها
شما غارتگران برده فروش
هنوز خواهید سیاه باشد خموش
چو توکرزی عبدالله وحکمتیار
نمودند چور وغارت کابل ابرار
بمانند شما این دین فروشان
نمودند چور تمام افغانستان
کنون اینها چوتو میلیاردرانند
چوتورهبر وسراین بی سرانند
چو شما جها دیان –هندوتباران
نمودند چوروغارت این دزدان
دکان وخانه ای هندوتباران
گرفتند این جهادیهای مسلمان
ز ملک شان فراری جمله گشتند
همه غارت شده ای جهادی هستند
     چو "بومی" های امریکا اینان.
    پریشانند پریشانند پریشان
    ترمپ چون عبدالله خرجهلی تا کی
    بنوش می شکست شوکرا پی
    ترمپ چون عبدالله خودرا نساز خرد
    زخود خواهی نسازی خویشتن ُگرد 
    سیاست کار شریفا نه باشد
    نه بر خودخواهی ها بهانه باشد
    سیاست بیش خواهی را نخواهد
    سیاست بیش خواهی را نتابد
    به موج جهل ونادانی سواری
    ندارد روزبازا دینداری
    خراب است پایگاه دین بعالم
    بدست خلق بود از علم خاتم
    ترمپ چون عبدالله کرزی حکمتیار
    مشو بر خلق وبر مردم غدار
    چو عبدالله به بحر جهل قوما
    نران کشتی خودخواهی خودرا
    از آنرو فکر تان همسان باشد
    تقلب های تان یکسان باشد
    توهم مانند عبدالله بناحق
    کنی دعوای ناروا بناحق
    عمل کردن یکسان فکر یکسان
    چنین است کمیدی چرخ دوران
                   ***
                    **
    شنبه 24 عقرب 1399 
    کابلی