یما جان سیاوش

سیاوش جان رفت ازجمع،عزیزان
بـنـزد خـالـقـش،یـزدان ورحـمـــان
 کباب کرد قـلـب بـابـاء،اقــربـایــش
همـه کـشــوربـشـد مـاتــم سـرایــش

یـزیــدان وطــن آن ارگ نـشـیـنـان
غـنـی وکــرزی وجـمــع پـلـیــــدان
هـمـه عـامـل بونــد، قتـل وقتـال هـا
جوانـان عسکـرمـا،آن بی گـنـاه هـا
الهی ازکــرم یـک لـطـف ورحـمت
بـســوی مـیـهـــن مــا وبــه مـلـــت
بــده صـبـرجـمـیـلــت،دوسـتـانـــش
یـمــا جـان را نـمــا،جـنـت مکـانـش
خــداونــدا ! بــحــق جـمـلـه پــاکـان
رســانـی حـیــدری را مـیـهــن مـان
کـه بـاشـد صلح وآرامـش بـه مُلـکـم
هـمـه مـیـهــن فـروشـان،گُـم زمُلکـم
کـجــا رفـتـی؟ چـرا رفـتی؟یمـا جـان
نـمـودی ارگ نشـیـنـان،شـاد وخنـدان

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۸،۱۱،۲۰۲۰،سدنی