چشم انتظارصلح

      طمع زان لب شیرین نکردنم عجب  است
که چگونه مگس از پی شکر نه  رود
آسمان طالع زار مرا به  چالش  کشید
سالهاست قضا خاموش ودرپی قدرنه رود

ابلهیست کسی از کشت کرده بماند غافل
با ترک سعی ، حفظ امل بی ثمر نه رود
تپیدن درکسب جا وجایداد حرص است بس
اینها هیچ یک با تو جهان دیگر نه رود

 هوش باطن بلند دار که عاقلان گفته اند
اسپ تازی هیچ وقت به دنبال خر نه رود
سلطان زمان کزپی جاه،عزت داده ازدست
خلق همگی در گزند ، او مفتخر  نه رود
جهان ما عمریست جایگه آشوب و  قتال
چشم انتظار صلح، جز به حلقه درنه رود
ازظلمات به نور راهست درسعی خردمند 
که ازآتش جهل بیرون خاکستر نه رود

فروغ دعای صبح شام وعمریست تکرارمیکنیم
درحیرتم ازمسلمانی،چرادرگوشش می درنه رود


     امارات متحده عربی‌: ۰۸/۱۱ / ۲۰۲۰  

         م. ش.فروغ

    

               رجا مندی

      بیار ساقی آن شراب ارغوانی
   خرابم کن یک باره تا میتوانی
  من توبه گار گشتم ازشرم زمانه
  تو با دلبری بشکن  انرا   نهانی
  مرا با نشهء رندان هم پیمانه ساز
  ثناگوی قامتت کن با دست افشانی
  وزن و قافیه در من زنده  نگهدار
  که من عاشق قمرم  الرحمانی
  زبان گردد در بلاغت عشوه پرداز
  جان سپردن نصیب گردد به آسانی
  ازان شرابی که خوبان بهره بردند
  مرا باشد آرزوهای پاک  یزدانی
  مرا هم در خدمت پیر مغان  دار
  دلق پیری دوردارازلوث شیطانی
  فروغت بر گرفته نور از کواکب
  هردو ابروت آیتی باشد   قرآنی

     م.ش.فروغ
  امارات متحده عربی : ۰۲ / ۱۱ / ۲۰۲۰
 


اخبار روز

08 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان