صلح امروز

               چون سپند د ر آ تش داغیم از یا د صلح
خفته د ر د ل سا لها ست فـریا د صلح
فوت فرصت ستمی نیست که بخشیده شود
پیش بین با ش بنه سنگ بربنیـا د صلح

ما به هیچ جا نرسید یم زپرافشانی جنگ
به نا ی صلح  ِبـد م زن بطـل داد صلح
میتوان کردبنرمی زقصورکسب سرور
میشود ظلمت شب با نسیــم دا د صلح
عا لم ازشکــوه نومیـدی واندوه پراست
صفای خا طر خلق روی پریزاد صلح
چه نقشـه ها که نبست آرزو بسینه خلق
براه صلح .گریزازجنگ باعتقاد صلح
گشاد دست ودل است بارگاه صلح امید
زمین خانه ای خورشسد بود بلاد صلح
زدرد وغم بود لبریزساغرومینای حیات
بیا زُتنگ خــرد پرکنیم جام مراد صلح
بیا به تسکین دل مجروح بسملان بکوش
به گفتگو مده از د ست الفت نهاد صلح
بیا بساغــر خلق ریزیم از شراب سرور
بدو ر بی سکون بخشیم با د ا باد صلح
اگر زجنگ به د ردی بیفگن از دوشت
که جوش الامان است همه فریاد صلح
بهرچه د یده کشود یم موج خون پرزد
بیا سکون ببخشیم زمهر َجوعنا دصلح
زنا توانی ودرد شبهای ا نتظارمهرس
که خفته در دل خلق ناله وفریاد صلح
شکوه ظلمت شب با نسیم صبح شود
جلا ل صلح زند سر زانعـقـا د صلح
ستم است اگرحنظل کشی بترازوی قند
به خون چند بگردد آسیاب جلاد صلح
زراه صلح بیا تا بهار شعف وسرور
گل امید ووفا زند سر به چمنزاد گل
نشاید اینهمه بر طبع ها گرانی زجهل
به نور صلح کنیم شادد ل آزاد صلح
زما ن فرصت هــر چیز مغتنم با ید
بیا زجنگ گریـزیـم وز عنا د صلح
زعضوعضوخلق د رد یا س میروید
بیا که شور ببخشیم دل نا شاد صلح
زبس تطا ول خونبا ر بر حد یفۀ باغ
سرا پا سرخ قبا کرده شمشاد صلح
                       ***
                         **
شنبه پنج میزان 1399
کابلی


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان