تضادقول تاعمل

    خطاب به برادرم ملت هم کیش
             پاکستان

سالهاست ازقول تاعمل تضادهادیده ایم
رنگ ها دارد سیاست ، نماد ها دیده ایم

سفر مهمان عالیقدر  را قدر می کنیم
تا عکس العمل ارتش تان صبرمی کنیم
همانیم، آزموده را آزمایش می کنیم
درجهت اخوت ده ها خواهش می کنیم
همسایگی و همکیشی است در طبیعت
زانک دردین آید به دوستی ها نصیحت

باعقل و تدبیر دوستی می آید به وجود
با همدیگر پذیری گره ها را کشود

درهمسایگی اشتراکات است فراوان
زان سبب بدوستی تاکید فرموده قرآن

دست دوستی راهیچگاه نکرده ایم رد
این توصیه است برماهمه، ابا عن جد

فروغ زین  بیشتر سخنان دل منست
مختصر گویی تسنیم وسلسبیل منست
 
   محمد شریف فروغ   کابل
        روز جمعه  ۲۰ /۱۱ /۲۰۲۰ 
  بیت چارم و ششم اشارت به آیت ۳۶
سوره (۴) تنزیل عزیز است
تسنیم و سلسبیل به معنی شرین و گوارا و از
چشمه های بهشت اند