خونست کز مسلمان فواره میرود

زمانه  ایست یار پارینه کناره  می  رود
استراتژی مانده است نیم کاره، می رود
ناخوانده  اما بهر منافعش  آمده بود
این سیل خون است یا آتش شراره می رود

آن وقت که تروریزم بسترش راکرده بودخیس
اکنون از  انتقادات با پشتاره  می رود
جنگهای بیهوده هردو صف کرده است زمین گیر 
این اب نیست،خونست کزمسلمان فواره میرود
صد باراگردرگوشش بخوانی سرود صلح
او از پهلوی حقیقت  سواره  میرود
هر روز که فرزندان وطن میگردد شهید
کفران در وصف او، ناله تا سیاره میرود
مصیبت که  فرق قراءت  بسته    رقم
سیلابیست  در قرون و درهزاره میرود
خصم هم وطن شده و مزدور پست غیر
ناموس ملی دادبه باد،چون بدکاره میرود
این داعیه مجمل ، نیابی در ملل و نحل 
دین بهانه ،جهل خارج ازشماره میرود
گرصد سال باغی باشی،بجنگی وبجنگیم
راه صلح  با برادری   بلاخره  میرود

     م .ش. فروغ
۲۵/۱۱/۲۰۲۰
 


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان