بنده نواز

ای خالق بنده نوازو وی بارخدای
این بندهء عاصی وغریبت بخشای
هرچند که نیم لایق عفـوت یا رب
برمن منگر،به بی نیازیت بخشای

۲۸،۸ ۲۰۲۰،،سدنی
مــردان خـــدا
"مردان خدا رفته ازاین خاک سراسر"
جهـال گـرفته همه جـا،کـرسـی ودفـتـر
قدرت همه جا،دست یزیدان بد اندیـش
بیـچـاره بگـردیـده،غـریبـان به کشـور
۵،۱۰،۲۰۲۰،سدنی
میـــلـه هــــا
میله های باغ بابرقرغه وکاریزمیر
یاد خنجـان باد با قـیماق اعلا وپنیر
تپـهءپغـمـان واسـتـا لـف با گلبهــار
یـاد بــاد آن روزهـــای بــی نـظـیـــر
پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۱۵،۱۰،۲۰۲۰،سدنی


 


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان