عشق وطن

محـبـتـی که زمُـلک وز مـیهـنــم دارم
غم وسرورکه زبودن، به کشورم دارم
اگـرچه جورزمان،دورم افگند ازخاکم
ولی به عشق وطن،عزم محکمی دارم

چـه ظـلـم ها که نکردند،خائنان خـودی
هـمـه زجـور پـلـیــدان هـمـوطــن دارم
یکــی نـوکــرروس ودگــر زامـریـکــا
زقـتـل هـای به نـا حـق چشـم تــر دارم
هـوای رفـتـن زادگـاه،آرزوی مـن است
ولی چه چاره که ازجـانیــان،حــذردارم
نـبـاشــدم تـوان، زآنـکه کـشـورم بـیـنــم
فـتــاده ام بـغــــربـت،نـه بــال وپــردارم
رهــا شـــود آیــا وطـن زچـنــگ عــدو؟
امیــد صلـح بـه خـاکــم،زحــیّ داوردارم
چه خـوب"حیدری"وقت سحـردعا داری
کـه خـائـنــان وطــن،راهـی سـقــر دارم

پوهنوال داکترداکتراسدالله حیدری
۱۰،۱۲،۲۰۲۰،سدنی