دزدان با پشتاره

عـجـب دزدان بـا پشـتـاره داریـم
که درامن دایماً اند،مشغول دزدی
بـود ســردسـتـهء دزدان در ارگ
 کـه میـدزدند ومیـدزدند بـه رنـدی 

۱،۸،۲۰۲۰،سدنی
طوق لعنت
طوق لعنت به گردن خر شد
ارگ مـا مـنـزل بـداخـتـر شد
صــاحبــان مـقــام در میـهــن
قـاتـلان ،جـانـیــان ونـوکـرشد
۱۹،۸،۲۰۲۰،سدنی
طفلان یتیم  
خدایا ! رحم برملک وملت مان
به طفلان یتیـم وبیچــارهء مـان
به مادرهای داغ دیده به کشور
زلطفت صبرده بردل های ایشان
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۸،۱۰،۲۰۲۰،سدنی


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان