شب یلدا

        عالم ما پر ازداستان ها واسطوره است
دواء  درد عاشق دعای  ماثوره  است
شب یلدا مظهر میلاد موهوم  ذهن
لیک ارتباط را با سلف پل معموره است

گویند در عهد اشکانیان و سریانیان
ارتباط فرهنگ هارااسباب مستوره است
شب یلدا نیست از خرافات واز اضافات
چوحفظ هویت نسلهارالاریب مرسومه است
دوستان درطول این شب با یاران مستی کنید
فرصت عیش وکامرانی را که گفت؟بیهوده است
باصفا  و صدقِ نیاکان و دها تیان
عیش شب نشینی یلدا رقص با دنبوره است
هرملتی را نشان هاست از اسلاف خویش
عنعنه از قدیم معلوم و هم مستوره است
نازم دخت یلدا را با گیسوی بلندش
فرصت کام گیری رابه عاشق بخشوده است
بوسه  ها از لبش کامم چنان شیرین نمود
نمیدانم این قند، عسل یا که  بوره  است
ازهی هی شیخ شهر، فروغ جای گله  نیست
رشک وکین ونفرت خوی این پیرفرسوده است


      کابل : م. ش. فروغ:  ۲۹ قوس ۱۳۹۷

نوت : این شعر را به استقبال و گرامیداشت از کلتور و عنعنات  مرغوب و تاریخی ملی به نشر دادم. 
ولی امسال در سایه و مصیبت کرونای خبیث  پرهیز ازاجتماعات و گردهمایی ها  واجب  است .
ببینید در صورت عذر و ضرورت حتی مسایل عبادی متونی و منصوصی قرآنی  تغییر ،تعدیل و تاخیر
می یابد چه رسد به رسوم و عنعنات بومی و ملی  که باید شرایط و ممنوعات کرونایی را جدآ لازم ،
فقهی دانسته مراعات نمود  تا باشد خداوند (  ج) و علم بشر چاره ای کار کند .قوس ۱۳۹۹