سال نو مبارک

عسل می بارد از دور لبانت
شراب قند فارسی در دهانت
نگاه سـاغر چشم تو رقصان
بـه آهنگ و نـوای مـژگانـت

شـنـیـدم نـغـمـۀ مســتـانـۀ دل
ز بـوی گیسـوان زرفـشـانت
بـنوشــم از لـب امـواج دریـا
زلال عـشـق پـاکِ جـاودانت
گلی سرخی ز باغ دل بچیدم
که بـنـشـانـم مـیان زلـفکانت
دلی پرورده ام دردامن عشق
چـو لالایی نیـوش مهـربانت
شنیدم گپ دل از لعـل خندان
ز احـسـاس لـطـیـف ارمانت
همیشه شـادی دل‏هـا بجـوییم
شده عشق وصفا ورد زبانت
گشودم در ثنا گویی زبان را
غـزل‏هـا صدقـۀ لطف بیانت
هراران جان شیرین رابدارم
فدای رقص ناز و غمزگانت
به بال مرغ دل پـرواز کردم
که بـنـشـیـنـم کـنـار آشـیـانت
دلـم لـبـریـز صهـبـای تـمـدن
زلال جـام جــم دادم نـشـانت
شدم شمس سماع عشق دل‏ها
ز بلخ و روم دارم ارمغـانت
ز گـیـس هـم‏دلی و هـم‏زبانی
سـرشـتــم واژگان داســتـانت
کجـا رفـتی دل غـم‏پرور مـن
ز کـوی یار می گیرم نشانت
شـدی در تابـۀ هجران بریان
کـند محبوبه روزی مهـمانت
مبارک باد سال نـو بـه دل‏ها
به امیدی که سـازد شادمانت
31/12/2020