خـلـیــل زاد

 خـلـیـل زاد دشمن دیـریـن افغــان
 نمک خوردی،شکستی تونمکدان
  تـمـام عـمـربُـدی درخـدمـت کـفــر
 شـود جـای تـوخـائـن،قهـرنـیــران

۲۳،۱۲،۲۰۲۰،سدنی

جـانــیــان

چه ظلم ها که ندیـدیـم زجـانیـان وطن
صـدافـسـوس همـه، خـائنـان هم میهـن
یکـی نـوکـرشـرق ودگـرنـوکـرغــرب
 خـراب کردند وطن ما،زشهرتا به دمن
۶،۱۲،۲۰۲۰،سدنی

نیمه شب ها

کنم به نیمـهء شب هاُ رو به خـدا
زصدق دل بدارم عرض حالم را
که بل خدا رهاند وطن زشرّعـدو
امیـد ما نـبـود،جز به خالـق یکتـا
۷،۱۲،۲۰۲۰،سدن

ســرورمن

بقـربانت بگردم،کشور من
عـزیزم مُلک آبام،دلبر من
 خدا راخواهم،باشم دامن تو
شـود خاکم بپایت،سرورمن
۲۶ ۱۲،۲۰۲۰،،سدنی

لاله زار

عمریست که زلاله زارخود، دورم
از زادگــه و،ازدیــــارخـــود دورم
تا کی؟ دراین غربت ودوری وطن
ازقوم وزخویش وهمتبارخود دورم
۲۴،۱۲،۲۰۲۰،سدنی

لعل لبان

سرخی لعل لبانت،جگرم کرده کباب
نرگس مست وفتانت،مرا کرده خراب
روی مـاه تـووآن زلـف پـریشان دیـدم
تیـرمـژگـان قشنگت ،مـرا کرده مذاب
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۶،۱۲،۲۰۲۰،سدنی


اخبار روز

28 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان