بسر شور بد ل عشق وطن دار

بسر شور بد ل عشق وطن دار

بخیز ا ز یهرنا موست وطندار

با ین اوهام بزن آ تش بسوزان

زند نیشت از یک غا ربتکرار

فروختند سنگ وخاک برباد دادند

بترس ازد ین فروش دزد طرار

فروختند د ین ود نیا برپشیژی

هزارنفرین براخوا ن غــد ا ر

فتا د ازرویشا ن پرده تـذ ویر

ازین نقش آ فرینی های ستا ر

زاوج بینیا زی خاک ره گشت

چه رنگ بازی کنداین چرخ دوار

غرورشاخ کبرش را شکستا ند

بیک کودی فروختش سر بازار

چوسگ براستخوان حرص درجنگ

چو خر افتاده در لای ولجنزار

بهفت خوان فلک رسواش بنمود

بهشت دانگ سپهر رسوا بیعار

به پیش خصم پوزش زد بر خا ک

بپا ی د شمنش افگندی خوار

ازین اخوان بر عرش خدایی

بساخت فاحشه های کوی وبازار

ز آب روشان رود خروشا ن

نمود جاری بروی تن کهسا ر

غبارتفرقه چون کوررهش زد

بخون بنشست بخواری لاشه زار

به ریشۀ شرف خویش رید ند

به مقد سا ت هم کردند ادرار

چو سگ بی مرس با هم فتادند

درید ند حلق هم همچون کفتار

به چارسوق تجارت ها فروختند

زد ند کوس جنا یت سرمینا ر

بمحــا رم هم کرد ند هیهـا ت

تجا وز برهنه خیلی آشکا ر

شرف ناموس ووجدان خود را

نمودند هد یه بر خدای مکا ر

تفرجکاه ظاهر شد لانۀ غیر

بزورپول به نامردان بی عار

بباغ سیمتنا ن لاله عذاران

بشد با حیله ونیرنگ سالار

بشد پایگاه دشمن خاک مردان

قرارگاه خیا نت گشت درکا ر

نمیگفتی که هستی خارد شمن

چو گل با او شگفتی یاد می آر

دَ وَد اند ر رگت سودای دالر

زآزادی زنی لاف هوش میدار

لذ ت پرست ما یده ای د شمن

من وسلوا فریبت داد نا کا ر

خزان ،پرموچ وبی مقداربودی

شگفتی تازه گشتی اززهرما ر

ترا لالائی پول کرد درخواب

تو خفته ئی خراب فتنه بیدار

غروب کرد خور آزادی بکویت

سیه شد روز تا گشتی گرفتار

نیت کردید به سوی قصرابیض

نما زت کی قبول ا فتـد بدربار

ا دا ی بلبلا ن وصرۀ زاغ

نیاید جورا گر خوانی چوهزار

غذ ا ی تخــم د ل دا لر سبز

ازآن روید غلامی ها بناچا ر

نتا ند کرد خیا نت رانهان کس

بد اد ید اختیا ر ملک به اغیار

شدید اغوای دشمن بردید از یاد

تغیر خــلق تغیر چرخ د وار

سجود بند گی بر غیر کرد ید

خد ا وند صنم پرور مکا ر

نبردی پی عطای رایگان را

چرا دشمن دهد بی منت وکار

ترا غفلت بخواب اندر بنمود

نشسته بر سرت افعی بیدار

به تسلیمی بُرید نا فت بقدرت

چه قد رت نوکری بردراغیار

به کان جان مردم چون فتادی

به زمرد ترا کرد ند سنگسار

زناموس حیا یت رفت بکا رت

سیه روی مانده ئی امروزشرمسار

به عذرولابه تا چند چوکیداری

بترس ازچپه گرد روز وروزگا ر

دَوی صبح وپگاه بر درد شمن

نداری غیرت مردی نگونسار

نمیدانی که چون ورق بگرد د

نیابی غا ر موشی را د ر انبا ر

دَری در پیش دشمن جیب خود را

خوری تا چند مرده نان ابرار

صلیب خشم مردم جا یگاه ات

بنفرت غرق چو کرزی وحکمتیار

کهی تحریری- طالب گه داعش

برای پول بود این همه اطوار

تو بی ایمان خدا نا ترس زند یق

برای پول کنی بر د ین اصرار

تو ای چوکی پرست خسی زنچو

بشرم از ا فتخا ر قــوم بیدار

وطن جا وید نا م پا ینده با د ا

که تا چرخد بنای چرخ د وار

وطن فرزند های جان نثا رت

نخورده گول دشمن های خونخوار

                ****

                  **

* دوستی که شعر آقای سیاوش را خوانده بود در قسمت "چورستم خونگیری پیدا نمیشه"ابهام داشتند بعد از رفع غموض  در قسمت قیام رستم برای گرفتن انتقام خون سیاوش از افراسیاب وبرادرش ودیگر کسانی که در قتل سیاوش دخیل بودند ونجات فرامرز وفرنگیس ، پیشنها کردند که اگر در آینده در چنین موارد اگر تشریحاتی داده شود بهتر خواهد بود. برا تعمیل فرمایش دوست محترم تذکرات آتی بعمل آمد .

*زند نیشت زیک غار بتکرار:

  + نیش اول از غار دین ومذهب درزمان امیر حبیب الله کلکانی .

+ نیش دوم ازغار دین ومذهب درزمان "حکومت حل وعقد" استا دربانی- مسعود وجنگهای پنجساله در کابل وسایرولایات ومرگ 56 هزارکابلی.

+ نیش سوم از غار دین ومذهب امارات وجنایت پنجساله طالبان وپاکستان .

+ نیش چهارم از غار دین ومذهب در دورۀ "ع وغ" ، جنایات و کشتار طالب وجنگهای خانه برانداز وقتل های سازمان یافته نوه های وطنپرستانه و ضد پاکستانی است.

* علاوه بر چور وچپاول زمرد ، لاجورد ولعل فروش چهار صد وپنجا بال طیاره ازجمله سه طیاره "مگ 21 "ودو طیارۀ "سو". شش صد چین تانک ، هزاران قبضه پپشه . کربین توپ غرنی ،لونا واسکات خروارها وهزاران تن جبه خانه  رافروختند .(اگرارقام را کم گفته ام معذرت میخواهم).

*فروختن دین و.... جنگهای تنظیم های جهادی دزدی . چور وغارت هست وبود مملکت بنام غنیمت .

* چو سگ بر استخوان ..تداوم جنگهای فرسایشی وبن بست جنگها ومساعد ساختن زمینه برای آمدن طالبان  با اندیشه های قرون وسطی شان.

* بپای دشمنش ... از روس دشمن کمک گرفتن وبه کولاب فراری گشتن وعمق استبرا تژیک تاجکستان وفرار حکمتیار به ایران .

* غبار تفرقه ....جنگ سر چوکی وقدرت راصبغۀ قومی وزبانی  دادن وانتخاب 1200 جنرال از یک ولایت ومحروم ساختن دیگران .

* بریشۀ شرف ...جنایت وکشتار وتعرض بناموس مردم افشار، کارته سه وکارته چهار .

*بمقدسات ...بمباران مسجد ، تکیه خانه ونظرگاه حضرت علی در کارته سخی ، رقص مرگ وپختن پلو از سینه زنان وفاحعۀ  فاکولتۀعلوم اجتماعی.

*تفرجگاه ..توافق به آمدن جواسیس امریگائی وجای گرفتن شان در پنچشیر برای عملیات بر سایر ولایات .

* لذت پرست مایده .... تفاخر به معاهده با دشمن وتقدس تعهد انقیاد و همان جنابان امروز به مقدس شماری تعهد طالبان باامریکا معترض هستند.

* غذای تخم ....گرفتن هر قلم ده وپانزده ملیون دالر محترمین  حهادیان سمت شمال وحرص وتلاش آقای مارشال برای کسب پول بیشتر به بهانه نفرات بیشتر.

 * نتاند کرد خیانت را نهان .....معاهده تسلیم کشور به امریکا ، تهاجم  وآمدن برکابل تحت پوشش طیارات بی پنجا دوامریکائی .

* به تسلسمی برید نافت .....رئیس جمهور شدن آقای کرزی ،وگرفتن وزارتها والقاب جنرال وستر جنرال ومارشالی .  

* به نفرین غرق ...... افتادن به غرقاب نفرت وخشم مردم آقایان کرزی ، حکمتیارومحقق وقانونی ......

جمعه 12 جدی 1399

کابلی