تپهء پغمــان

شـبـی مهـتـابـی وتـپــهء پغـمــان
بـدیــدم مـاهــرخ زیبــا وخــنــدان
بگـفتـم مـاه من نامـت چـه بـا شد
بگـفـتـا نـام مـن، خـنـدانِ خـنـدان

نشستـیـم ساعـتی درسبـزه زاری
نـمودیـم قصه هـای شـادوخـنـدان
چـه ایــام خـوشـی درکـشــور مــا
  گذشت آن وقت وآن خوبی دوران 
 بشـد کشــوراسیـر زاغ وکـلـمـرغ
 هــزاران،تـرک کـردنـد آن دیـاران
 الـهـی ازکــرم لـطـفــی بـه مُـلکــم
 نـمـائـی دورزکـشـور،این پـلیــدان
 رسـانـی حیدری،آخــر بـه مـیهــن
 که گـردد خـاک وی نـزد نیا کـا ن

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۰،۱،۲۰۲۱،سدنی
 

چشمان قشنگ

دوچشمان قشنگت کرده ام زار
دوابرویت مـرا کـردست بیـمـار
سرشـب تاسحـردر فکـرزلـفـت
ندارم خواب راحت،ماه رخسـار
خـدنگ تیـر مژگـانـت به قـلـبـم
خـلیده پاره کرده، قـلب افگـا ر
بیادت است آن روزی که دیـدم
تـرا با آن حـلاوت، جنب جویبار
خـدا را خـواهمـت ای نـازنـیـنـم
که گیری حیدریـت رابخـود یـار

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۷،۰۱،۲۰۲۱،سدنی